Zasady BHP w KOSTCE

Zasady Bezpieczeństwa i Higieny Pracy podczas zajęć i przerw lekcyjnych oraz ich przestrzeganie wg regulaminu szkolnego w KOSTCE Publicznym Gimnazjum Jezuitów im. św. Stanisława Kostki w Krakowie.

 

Podstawa prawna: Art. 1 ust. 10 ustawy o systemie oświaty: (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z póź.zm)

Rozporządzenie MENiS z dn. 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i  higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. 2003 r. nr 6 poz. 69), zarządza się  co  następuje:

  1. Zabrania  się:

1)      Dewastowania sal lekcyjnych i pomieszczeń sanitarnych ( WC )

2)      Otwierania okien w ubikacjach,

3)      Wrzucania rolek papieru toaletowego do pisuarów i muszli klozetowych

4)      Rozlewania wody po posadce toalety,

5)      Przesiadywania w ubikacjach spożywając posiłki,

6)      Wrzucania papierków za kaloryfer,

7)      Biegania po schodach i korytarzach szkoły,

8)      Pisania w klasach po ławkach i ścianach różnego rodzaju pisakami.

  1. Zwalnianie ucznia ze szkoły:

Uczeń może być zwolniony z zajęć lekcyjnych wyłącznie na podstawie pisemnej prośby rodziców i akceptacji wychowawcy lub dyrekcji szkoły. Przed wyjściem ze szkoły wpisuje się do zeszytu wyjść w sekretariacie ds. ucznia na parterze.

  1. Uczniowie nie biorący udziału w zajęciach lekcyjnych:

Uczniowie niećwiczący z wychowania fizycznego przebywają na sali gimnastycznej pod opieką nauczyciela.

  1. Każdy uczeń ma obowiązek:

1)     Przestrzegać regulamin szkolny  i regulaminy pomieszczeń szkolnych,

2)     Szanować mienie szkoły oraz dbać o porządek i ład,

3)     Przestrzegać zasady kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i pracowników szkoły,

4)     Dbać o kulturę osobistą i kulturę języka,

5)     Nosić kompletny strój szkolny,

6)     Dbać o bezpieczeństwo swoje i innych osób znajdujących się na terenie szkoły.

 

  1. Nauczyciele zobowiązani są:

1) Pełnić dyżury według ustalonego harmonogramu

2) Nadzorować przestrzeganie regulaminów pracowni oraz zasad bezpieczeństwa

i higieny  pracy w szkole.

3) Nauczyciel ma obowiązek wejść do sali pierwszy.

4) Po skończonej lekcji powinien sam otworzyć drzwi, by nie dopuścić do gwałtownego ich otwarcia przez wybiegających uczniów (może to spowodować uderzenie w przechodzących na korytarzu uczniów).

5)  Nauczyciele wychowania fizycznego zobowiązani są  do dbania o stan techniczny urządzeń i sprzętu sportowego.

6) Organizacja zastępstw lekcji jest wywieszona na tablicy ogłoszeń przy sekretariacie ucznia na parterze. Wszyscy mają obowiązek punktualnie przestrzegać ustalonej organizacji pracy.

7) Każdorazowe wyjście młodzieży z opiekunem poza teren szkoły ma być odnotowane i zgłoszone dyrektorowi ds. nadzoru pedagogicznego.

 

Józef Rostworowski, Dyrektor ds. Nadzoru Pedagogicznego

 

O. Jakub Śpiewak SJ – katecheta,  Specjalista ds. BHP