Dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i uczęszczających w roku szkolnym 2021/2022 do szkół ponadpodstawowych

W ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 (w latach ubiegłych program ten funkcjonował pod nazwą „Wyprawka szkolna”), pomoc przysługuje uczniom:

 1. słabowidzącym,
 2. niesłyszącym,
 3. słabosłyszącym,
 4. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
 5. z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
 6. z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 7. z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa odpowiednio w pkt 1-6;
 8. uczniom z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
 9. uczniom z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa odpowiednio w pkt 1-6 i 8

 posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082), albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 60 z późn. zm.).

 W roku szkolnym 2021/2022:

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego oraz materiałów ćwiczeniowych będzie udzielana uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczającym w roku szkolnym 2021/2022 do:

 • branżowej szkoły I stopnia,
 • branżowej szkoły II stopnia,
 • klas I – III czteroletniego liceum ogólnokształcącego,
 • klasy III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego prowadzonej w czteroletnim liceum ogólnokształcącym,
 • klas I – III pięcioletniego technikum,
 • klas III i IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum,
 • szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy;

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia w zawodach będzie udzielana uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczającym w roku szkolnym 2021/2022 do:

 • klasy IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonej w pięcioletnim technikum

Pomoc w formie dofinansowania zakupu materiałów edukacyjnych do kształcenia zawodowego będzie udzielana uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczającym w roku szkolnym 2021/2022 do:

 • branżowej szkoły I stopnia,
 • branżowej szkoły II stopnia,
 • klas I- III pięcioletniego technikum,
 • klasy III dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonej w pięcioletnim technikum.

Wysokość pomocy w formie dofinansowania podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych jest uzależniona od typu szkoły, rodzaju niepełnosprawności oraz poniesionych wydatków. Maksymalne dofinansowanie do zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych waha się od 225 zł do 445 zł.

Wnioski  o dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 należy składać w szkole w terminie do 8 września 2021 r., natomiast Dyrektorzy Szkół przedkładają do MOPS listy uczniów uprawnionych do 10 września 2021 r.

W załączeniu wzór wniosku.

Dowodem zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku zakupów indywidualnych jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia lub opiekunów (opiekuna) ucznia, rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie odpowiednio podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. W przypadku zakupu podręczników lub materiałów dla grupy uczniów należy przedłożyć potwierdzenie podmiotu dokonującego zakupu.

Dowody zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych nie muszą być przedłożone z chwilą składania wniosku w szkole, jednakże muszą być dostarczone w terminie umożliwiającym określenie wysokość kwoty pomocy przeznaczonej do wypłaty.

Szczegółowe zasady przyznawania pomocy oraz wskazanie grup uczniów, którym przysługuje pomoc zostały określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z  26 czerwca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 (Dz. U z 2020 r., poz.1227)  – http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001227

W 2020 r. w ramach programu przyznano pomoc w formie dofinansowania do zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych  dla 704 uczniów niepełnosprawnych uczęszczających do 58 szkół, w łącznej wysokości 201 376,93 zł.

Wniosek