Rada Rodziców

Rada Rodziców KOSTKI Publicznego LO Jezuitów reprezentuje ogół rodziców uczniów szkoły. W skład Rady Rodziców wchodzą „trójki klasowe” z poszczególnych klas.

Pracami Rady Rodziców kieruje Przewodniczący Rady Rodziców wraz z Prezydium, którzy wybierani są na pierwszym zebraniu, na początku każdego roku szkolnego.

Prezydium Rady Rodziców na rok szkolny 2019/2020

Przewodniczący: Magdalena Perłowska III A
Zastępca Przewodniczącego:
Anna Sereda I D
Skarbnik:
Joanna Brandys I BG
Sekretarz:
Aneta Mieszaniec III C
Komisja Rewizyjna: Małgorzata Wojtoń I C, Dariusz Haluch II A       

Na pierwszym zebraniu Rady Rodziców ustalana jest kwota składki na Radę Rodziców        

Z zebranych środków Rada Rodziców finansuje lub współfinansuje wydatki służące całej społeczności szkolnej takie jak: imprezy szkolne (dyskoteki, studniówka) wyposażenie pracowni przedmiotowych, lektury do biblioteki, naczynia do stołówki szkolnej.

Wszystko to robimy w miarę możliwości, a te są zależne wyłącznie od wpłat na fundusz Rady Rodziców. 

Wpłaty prosimy kierować na konto:

KOSTKA Publiczne Liceum Ogólnokształcące Jezuitów RADA RODZICÓW

RACHUNEK BANKOWY nr 34 1240 4650 1111 0010 8599 7779

W związku z tym, iż jednym z założeń Rady Rodziców jest pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły, RR KOSTKI corocznie organizuje Kawiarenkę KOSTKI podczas Wieczoru Patriotycznego oraz organizuje warsztaty bożonarodzeniowe dla rodziców, zwieńczone kiermaszem świątecznym.

Rada Rodziców KOSTKI Publicznego LO Jezuitów im. Św. Stanisława Kostki w Krakowie działa w oparciu o regulamin.

Korespondencję do Rady Rodziców należy kierować drogą elektroniczną  na adres: [email protected]
lub pisemnie w sekretariacie szkoły codziennie w godz. 8.00-16.00.

Przewodnicząca Rady Rodziców M. Perłowska