Rada Rodziców

Rada Rodziców KOSTKI Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Jezuitów im. św. Stanisława Kostki działa w oparciu o Statut Szkoły oraz regulamin i reprezentuje ogół rodziców uczniów naszej szkoły. W skład Rady Rodziców wchodzą „trójki klasowe” z poszczególnych klas. Pracami Rady Rodziców kieruje Przewodniczący Rady Rodziców wraz z Prezydium, którzy wybierani są na pierwszym zebraniu, na początku każdego roku szkolnego.

Prezydium Rady Rodziców na rok szkolny 2023/2024

Magdalena Przewłocka – Przewodnicząca
Renata Mączyńska – Czerwiec – Z -ca Przewodniczącej
Joanna Brandys – Skarbnik
Iwona Jarosz – Sekretarz
Magdalena Gościńska – Członek prezydium
Agnieszka Błaszczyk – Członek prezydium
Sebastian Maliszczak – Członek prezydium

Szkoła jest naszym wspólnym dobrem, dlatego na pierwszym zebraniu ustalana jest także kwota składki na Fundusz Rady Rodziców. Z zebranych środków poprzez Radę Rodziców finansujecie lub współfinansujecie Drodzy Rodzice wydatki służące całej społeczności szkolnej takie jak: imprezy szkolne (dyskoteki, studniówka) wyposażenie pracowni przedmiotowych, lektury do biblioteki, materiały służące uczniom w czasie zajęć „Kostka Magis”, czy też podczas zajęć sportowych. Dziękujemy, że rozumiecie te potrzeby i odpowiedzialnie podchodzicie do wpłat na Fundusz Rady Rodziców. Wszystkie wydatki ponoszone przez Radę Rodziców uwzględniane są w rocznym Sprawozdaniu z działalności naszego organu, a każdy zainteresowany rodzic ma możliwość zapoznania się z treścią Sprawozdania.

W roku szkolnym 2023/2024 wysokość składki wynosi 60 zł. Liczymy na to, iż kolejny raz dzięki Wam uda się pozytywnie zaopiniować większość wniosków o dofinansowanie, które zostaną w tym roku szkolnym przekazane Radzie Rodziców.

Wpłaty prosimy kierować przez skarbników klasowych na konto:

KOSTKA Publiczne Liceum Ogólnokształcące Jezuitów RADA RODZICÓW
RACHUNEK BANKOWY nr 34 1240 4650 1111 0010 8599 7779

W związku z tym, iż jednym z założeń Rady Rodziców jest pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły, RR KOSTKI corocznie organizowała kawiarenkę KOSTKI podczas Wieczoru Patriotycznego oraz warsztaty bożonarodzeniowe dla rodziców, zwieńczone kiermaszem świątecznym. Włączaliśmy się również w wydarzenia organizowane dla uczniów np. Noc Filmowa, sprawując opiekę nad młodzieżą. Dawało to z jednej strony okazję do integracji Rodziców z resztą społeczności szkolnej, a z drugiej możliwość zdobycia dodatkowych funduszy przeznaczanych na potrzeby uczniów i szkoły.

Korespondencję do Rady Rodziców należy kierować drogą elektroniczną poprzez dziennik elektroniczny Librus lub pisemnie w sekretariacie szkoły w godzinach jego urzędowania.

Dziękujemy Wam wszystkim za współdziałanie.