Rada Rodziców

Rada Rodziców KOSTKI Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Jezuitów im. św. Stanisława Kostki działa w oparciu o Statut Szkoły oraz regulamin i  reprezentuje ogół rodziców uczniów naszej szkoły. W skład Rady Rodziców wchodzą „trójki klasowe” z poszczególnych klas. Pracami Rady Rodziców kieruje Przewodniczący Rady Rodziców wraz z Prezydium, którzy wybierani są na pierwszym zebraniu, na początku każdego roku szkolnego.

Prezydium Rady Rodziców na rok szkolny 2022/2023

Przewodnicząca: Magdalena Przewłocka
Zastępca Przewodniczej:
Renata Mączyńska – Czerwiec
Skarbnik:
Joanna Brandys
Sekretarz:
Małgorzata Wojtoń
Członkowie zarządu:
Anna Sereda, Magdalena Gościńska. Agnieszka Ryś, Wacław Machowski
Komisja Rewizyjna: 
Magdalena Gościńska, Agnieszka Ryś      

Szkoła jest naszym wspólnym dobrem, dlatego na pierwszym zebraniu ustalana jest także kwota składki na Fundusz Rady Rodziców. Z zebranych środków poprzez Radę Rodziców finansujecie lub współfinansujecie Drodzy Rodzice wydatki służące całej społeczności szkolnej takie jak: imprezy szkolne (dyskoteki, studniówka) wyposażenie pracowni przedmiotowych, lektury do biblioteki czy materiały służące uczniom w czasie zajęć „Kostka Magis”, czy podczas zajęć sportowych. Dziękujemy, że rozumiecie te potrzeby                                           i odpowiedzialnie podchodzicie do wpłat na Fundusz Rady Rodziców. Wszystkie wydatki ponoszone przez Radę Rodziców uwzględniane są w rocznym Sprawozdaniu z działalności naszego organu, a każdy zainteresowany rodzic ma możliwość zapoznania się z treścią Sprawozdania.

W roku szkolnym 2022/2023 wysokość składki wynosi 50 zł. Liczymy na to, iż kolejny raz dzięki Wam uda się pozytywnie zaopiniować większość wniosków o dofinansowanie, które zostaną w tym roku szkolnym przekazane Radzie Rodziców.

Wpłaty prosimy kierować przez skarbników klasowych na konto:

KOSTKA Publiczne Liceum Ogólnokształcące Jezuitów RADA RODZICÓW
RACHUNEK BANKOWY nr 34 1240 4650 1111 0010 8599 7779

W związku z tym, iż jednym z założeń Rady Rodziców jest pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły,                     RR KOSTKI corocznie organizowała zbiórkę makulatury i elektrośmieci,  kawiarenkę KOSTKI podczas Wieczoru Patriotycznego oraz warsztaty bożonarodzeniowe dla rodziców, zwieńczone kiermaszem świątecznym. Włączaliśmy się również w wydarzenia organizowane dla uczniów np. Noc Filmowa i Gier Planszowych, sprawując opiekę nad młodzieżą. Dawało to z jednej strony okazję do integracji Rodziców z resztą społeczności szkolnej, a z drugiej możliwość zdobycia dodatkowych funduszy przeznaczanych m.in. na akcję „Jesteś głodny – przyjdź na zupę”, dzięki której każdy potrzebujący uczeń szkoły mógł zjeść ciepły posiłek.

Korespondencję do Rady Rodziców należy kierować drogą elektroniczną  na adres: [email protected]  lub pisemnie w sekretariacie szkoły w godzinach jego urzędowania.

Dziękujemy Wam wszystkim za współdziałanie.