Biblioteka

Biblioteka jest instytucją, która samym swoim istnieniem świadczy o rozwoju kultury. Jest ona bowiem skarbnicą piśmiennictwa, przez które człowiek wyraża swój zamysł twórczy, inteligencję, znajomość świata i ludzi, a także umiejętność panowania nad sobą, osobistego poświęcenia, solidarności i pracy dla rozwoju dobra wspólnego.

Jan Paweł II

Szkolna biblioteka to miejsce niezwykłe, które nieustannie się zmienia, rozwija, w którym uczniowie znajdują przestrzeń do nauki, relaksu, dobrych spotkań.

Zapraszamy do biblioteki zachęcając do wcześniejszego sprawdzenia godzin jej otwarcia oraz zapoznania się z obowiązującym w niej regulaminem.

Przygotowaliśmy także dla naszych uczniów zestawienie obowiązujących w danej klasie lektur.

Godziny otwarcia Biblioteki KOSTKI

BIBLIOTEKA i CZYTELNIA

Poniedziałek: 7:30 – 14:30
Wtorek: 7:30 – 14:30
Środa: 7:30 – 14:30
Czwartek: 7:30 – 12:30
Piątek: 7:30 – 11:30

 

Uczniowie polecają
Lista lektur - w trakcie tworzenia

W budowie…

   

  Regulamin Biblioteki KOSTKI

   

  REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ
  KOSTKI PUBLICZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO JEZUITÓW
  IM. ŚW. STANISŁAWA KOSTKI

   

  1. Biblioteka szkolna jest interdyscyplinarną pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów i zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły.
  2. Współtworzy proces kształcenia i wychowania, uczestniczy w spełnianiu przez szkołę jej funkcji opiekuńczo – wychowawczej.
  3. Współuczestniczy w procesie kształcenia nawyków obcowania z książką, tworzenia postaw kultury czytelniczej i samokształcenia oraz rozwijania zainteresowań.
  4. Przygotowuje uczniów do korzystania z zasobów informacyjnych naszej cywilizacji.
  5. Biblioteka wspiera doskonalenia zawodowe nauczycieli, popularyzuje wiedzę pedagogiczną wśród rodziców.
  6. Wdraża czytelników do poszanowania książek, czasopism i innych materiałów bibliotecznych.
  7. Kształtuje postawy moralne uczniów, ich styl życia i system wartości.
  8. Udziela pomocy w wyborze dalszego kierunku kształcenia i wyborze zawodu.
  9. Rozpoznaje aktywność czytelniczą, potrzeby i poziom kompetencji czytelniczej.
  10. Z biblioteki mogą korzystać: uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły, rodzice za zgodą Dyrektora szkoły.
  11. Uczniowie maja wolny dostęp do półek.
  12. Uczniom osiągającym najwyższe wyniki w czytelnictwie oraz biorącym systematyczny udział w życiu biblioteki mogą być przyznane na koniec roku nagrody książkowe.

  Prawa:

  1. Zbiory biblioteki udostępniane są na miejscu, w czytelni (wolny dostęp do zbioru podręcznego i czasopism) oraz do domu za pośrednictwem nauczyciela-bibliotekarza.
  2. Godziny pracy biblioteki umożliwiają dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.
  3. Na koncie czytelniczym można mieć do 5 książek.
  4. Uczniowie przygotowujący się do matury, olimpiad, konkursów mają prawo do wypożyczenia jednorazowo większej liczby książek
  5. Jeżeli czytelnik nie przeczytał książki, może przed upływem terminu zwrotu prosić
   o sprolongowanie wolumina.
  6. Prośbę czytelników o zarezerwowanie książki uwzględnia się w kolejności zamówień.
  7. Oprócz książek można wypożyczać czasopisma, płyty CD, audiobooki, e-booki.
  8. W czasie wolnym od zajęć lekcyjnych uczeń może przebywać w czytelni i korzystać ze zbiorów biblioteki lub materiałów własnych.
  9. Czytelnicy mogą zgłaszać propozycje dotyczące zakupu książek i prenumeraty czasopism.
  10. Nauczyciele, po uzgodnieniu z bibliotekarzem, mogą pożyczać książki na okres wakacji.
  11. Uczeń może wypożyczać materiały biblioteczne jedynie na swoje nazwisko.
   W uzasadnionych przypadkach można pożyczać materiały biblioteczne przez kolegów lub rodziców.
  12. Uczniowie, którzy chcą wypożyczyć materiały biblioteczne na okres wakacji, zobowiązani są do zgłoszenia tego w bibliotece najpóźniej na 2 tygodnie przed końcem roku szkolnego. Warunkiem wypożyczenia na okres wakacji jest terminowy zwrot książek na koniec roku szkolnego. Zwrot materiałów bibliotecznych musi nastąpić najpóźniej do 10 września kolejnego roku szkolnego. W przypadku nie dotrzymania terminu zwrotu, następuje wstrzymanie korzystania z księgozbioru bibliotecznego.

  Obowiązki:

  1. Dokonując zwrotów książek należy podać swoje nazwisko, imię i klasę. Nie wolno pozostawiać wypożyczonych książek bez odpisania ich z kont czytelników przez nauczyciela bibliotekarza.
  2. Wszystkie wypożyczone książki powinny być zwrócone do biblioteki na dwa tygodnie przed końcem roku szkolnego.
  3. Książki z księgozbioru podręcznego należy oddawać w krótszym, określonym przez bibliotekarza terminie.
  4. Uczniowie klas czwartych zobowiązani są do oddania wszystkich wypożyczonych materiałów na tydzień przed rozdaniem świadectw ukończenia szkoły, jest to warunek otrzymania wpisu do karty obiegowej.
  5. W przypadku odejścia ze szkoły czytelnicy muszą uzyskać zaświadczenie o oddaniu książek i innych materiałów (wpis do karty obiegowej).
  6. W książkach nie wolno zaginać kartek, rysować, podkreślać tekstu długopisem czy ołówkiem.
  7. Za zagubioną lub uszkodzoną książkę należy odkupić taką samą lub innej wskazanej przez nauczyciela-bibliotekarza, której data wydania nie przekracza dwóch lat od daty zgubienia.
  8. Przed zakończeniem roku szkolnego wychowawca ma obowiązek sprawdzić, czy uczniowie oddali książki.
  9. Opiekun danej sali lekcyjnej odpowiada za wypożyczone materiały.
  10. W bibliotece oraz czytelni obowiązuje cisza (kulturalnie prowadzone rozmowy są dozwolone).
  11. W bibliotece i czytelni obowiązuje zakaz spożywania posiłków (w indywidualnych  przypadkach nauczyciel – bibliotekarz decyduje).
  12. Biblioteka powinna być miejscem ciszy. Wszelkie urządzenia nagłaśniające, dzwonki telefonów itp. muszą być wyłączone. Nagrania dźwięku (muzyka, film) mogą być odtwarzane jedynie przez słuchawki, tak, aby dźwięk nie wydostawał się na zewnątrz.
  13. Gry planszowe i elektroniczne, są tolerowane, o ile nie zakłócają ciszy i nie przeszkadzają innym użytkownikom. Nauczyciel – bibliotekarz ma prawo zakazać gry wzbudzającej silne emocje, powodującej spory, wulgarne zachowanie oraz zachowanie hałaśliwe.
  14. W czytelni uczniowie przebywają bez okryć wierzchnich i w obuwiu zmiennym.
  15. W razie potrzeby bibliotekarz ma prawo zażądać opuszczenia biblioteki i czytelni przez osobę zachowującą się niewłaściwie lub zastosować inne sankcje.
  16. Za nieprzestrzeganie regulaminu biblioteki czytelnik może zostać ukarany:
  17. ilość wypożyczonych książek może zostać ograniczona do jednego wolumina,
  18. prawa czytelnika do pożyczania książek mogą zostać zawieszone,
  19. bibliotekarz może wpisać uwagę negatywną do dziennika lub zażądać obniżenia oceny z zachowania.

  Korzystanie z własnego sprzętu komputerowego:

   

  1. Czytelnik może korzystać z własnego sprzętu komputerowego i Internetu w bibliotece i czytelni przed rozpoczęciem lub po zakończeniu zajęć lekcyjnych.
  2. Użytkownik korzystający na terenie biblioteki i czytelni z własnego sprzętu komputerowego, podlega tym samym zasadom co użytkownicy korzystający z zasobów biblioteki.
  3. Nauczyciel – bibliotekarz ma prawo kontrolować czynności wykonywane przez użytkownika przy komputerze oraz zawartości otwieranych stron.
  4. Próby wejścia na strony obsceniczne, obraźliwe, propagujące przemoc i inne, oznaczają natychmiastowe przerwanie pracy na stanowisku komputerowym. Bibliotekarz może wpisać uwagę negatywną do dziennika lub zażądać obniżenia oceny z zachowania.
  5. Nauczyciel -bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania sesji, jeśli uzna, że użytkownik wykonuje czynności niezgodne z Regulaminem.

   

  Udostępnianie czytników e-booków

   

  1. Czytniki e-booków można wypożyczyć w Bibliotece KOSTKI Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Jezuitów im. św. Stanisława Kostki.
  2. Z usługi wypożyczania e-czytników mogą korzystać wyłącznie uczniowie KOSTKI, po wcześniejszym dostarczeniu oświadczenia opiekuna prawnego dotyczącego zapoznania się z regulaminem wypożyczenia czytników e-booków.
  3. Przy wypożyczaniu e-czytników korzystający zobowiązany jest do podpisania oświadczenia.
  4. Można wypożyczyć 1 czytnik na okres 3 tygodni z możliwością jednokrotnego przedłużenia terminu, o ile nie został zamówiony przez kogoś innego.
  5. Przedłużenia można dokonać najpóźniej w dniu terminu zwrotu.
  6. Użytkownik Biblioteki może złożyć zamówienie na czytnik w bibliotece szkolnej.
  7. Zamówiony czytnik powinien być odebrany w ciągu 3 dni, po upływie tego terminu czytnik może być wypożyczony innemu użytkownikowi.
  8. Przed zwrotem czytnika użytkownik zobowiązany jest do usunięcia wszystkich wgranych przez siebie plików i oddania urządzenia w stanie takim, w jakim go wypożyczył.
  9. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności z tytułu praw autorskich do materiałów wykorzystanych na czytnikach przez użytkowników.
  10. Wszelkie uszkodzenia należy zgłaszać bezpośrednio po zaobserwowaniu zmian do nauczyciela – bibliotekarza.
  11. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wypożyczony sprzęt w trakcie jego użytkowania, od momentu odbioru sprzętu do chwili jego zwrotu.

   

  Zał.1. Zasady zawierające szczegółowe warunki wypożyczania podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych uczniom KOSTKI Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Jezuitów im. św. Stanisława Kostki.

  Zał. 2   Oświadczenie dotyczące wypożyczania czytników e-booków.

   

   

   

    

   Udostępnianie czytników e-booków

    

   Fragment Regulaminu Biblioteki szkolnej
    dotyczący udostępniania czytników e-booków

   1. Czytniki e-booków można wypożyczyć w Bibliotece KOSTKI Publicznego Liceum Ogólnokształcącego im. św. Stanisława Kostki.
   2. Z usługi wypożyczania e-czytników mogą korzystać wyłącznie uczniowie KOSTKI, po wcześniejszym dostarczeniu oświadczenia opiekuna prawnego dotyczącego zapoznania się z regulaminem wypożyczenia czytników e-booków.
   3. Przy wypożyczaniu e-czytników korzystający zobowiązany jest do podpisania oświadczenia.
   4. Można wypożyczyć 1 czytnik na okres 3 tygodni z możliwością jednokrotnego przedłużenia terminu, o ile nie został zamówiony przez kogoś innego.
   5. Przedłużenia można dokonać najpóźniej w dniu terminu zwrotu.
   6. Użytkownik Biblioteki może złożyć zamówienie na czytnik w bibliotece szkolnej.
   7. Zamówiony czytnik powinien być odebrany w ciągu 3 dni, po upływie tego terminu czytnik może być wypożyczony innemu użytkownikowi.
   8. Przed zwrotem czytnika użytkownik zobowiązany jest do usunięcia wszystkich wgranych przez siebie plików i oddania urządzenia w stanie takim, w jakim go wypożyczył.
   9. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności z tytułu praw autorskich do materiałów wykorzystanych na czytnikach przez użytkowników.
   10. Wszelkie uszkodzenia należy zgłaszać bezpośrednio po zaobserwowaniu zmian do bibliotekarza.
   11. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wypożyczony sprzęt w trakcie jego użytkowania, od momentu odbioru sprzętu do chwili jego zwrotu.