Zajęcia pozalekcyjne KOSTKA – Magis

KOSTKA MAGIS to wyjątkowa oferta nieodpłatnych zajęć pozalekcyjnych oferowanych uczniom KOSTKI Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Jezuitów im. św. Stanisława Kostki. Ich nazwa wywodzi się od ignacjańskiego pojęcia „Magis” – oznaczającego – bardziej, więcej, mocniej. Zajęcia dodatkowe KOSTKA MAGIS mają pomagać młodzieży odkrywać swoje pasje i talenty, bardziej się rozwijać, osiągać więcej, mocniej angażować się w samorozwój i działania na rzecz innych. 

Podczas zajęć KOSTKA MAGIS uczniowie nie tylko rozwijają swoje zdolności, ale również w systematyczny sposób przygotowują się do licznych konkursów i olimpiad, osiągając sukcesy zarówno na szczeblu wojewódzkim, ogólnopolskim jak i narodowym. 

Na zajęciach KOSTKA MAGIS jest również czas na to, by popracować nad tematami, które są dla uczniów trudne, zająć się nadrobieniem zaległości czy zrozumieniem niejasnych zagadnień z poszczególnych przedmiotów. Każdy nauczyciel KOSTKI jest dla ucznia i wychodzi naprzeciw jego indywidualnym potrzebom.

KOSTKA MAGIS jest także miejscem otwartym na realizację kreatywnych pomysłów oraz inicjatyw edukacyjnych, sportowych, społecznych i kulturalnych. To miejsce, czas i spotkani ludzie.

Regulamin KOSTKI MAGIS

Cele szczegółowe

 1. Wdrażanie wychowanków do pożytecznego organizowania sobie czasu wolnego, wyrabianie nawyków kulturalnej rozrywki i zabawy.
 2. Zapewnienie wychowankom warunków do odrobienia lekcji po skończonych zajęciach edukacyjnych.
 3. Wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej i udzielenie indywidualnej pomocy uczniom mającym trudności w nauce.
 4. Prowadzenie pracy wychowawczej zmierzającej do kształtowania właściwych postaw społecznych i moralnych.
 5. Kształtowanie empatii i wrażliwości emocjonalnej uczniów.
 6. Promowanie wśród uczniów działalności edukacyjnej, społecznej, prozdrowotnej
  i formacyjnej.
 7. Podejmowanie działań służących podnoszeniu wyników edukacyjnych młodzieży.
 8. Wspieranie rozwoju duchowego i kulturalnego młodzieży.
 9. Promowanie sportu i rekreacji oraz zdrowego stylu życia.
 10. Organizacja wolontariatu.

Założenia organizacyjne

 1. Kostka –Magis obejmuje swą działalnością wszystkich uczniów Kostka Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Jezuitów im. Św. Stanisława Kostki w Krakowie.
 2. Zajęcia dzielą się na: uzupełniające, kontraktowe, inne formy działalności (np. koła zainteresowań, zajęcia warsztatowe, wyjścia, wycieczki itp.)
 3. W zajęciach uzupełniających uczestniczą uczniowie, których wiedza i umiejętności powinny być uzupełniane na bieżąco. W sytuacjach kiedy uczeń nie radzi sobie
  z określoną partią materiału zgłasza się do nauczyciela prowadzącego zajęcia z danego przedmiotu lub może być wytypowany przez niego do uczestniczenia w jednym lub cyklu spotkań .
 4. W zajęciach kontraktowych obowiązkowo uczestniczą uczniowie objęci kontraktem zawartym między uczniem –nauczycielem –rodzicem. Szczegółowe warunki regulują Zasady Uczestnictwa w Kontrakcie.(zał. nr 1)
 5. Obowiązkiem ucznia zobligowanego kontraktem jest uczestnictwo w tych zajęciach, mimo że w tym samym czasie trwają inne interesujące go zajęcia.
 6. Uczniowie mogą korzystać z zajęć w Kostce –Magis w dniach i godzinach podanych
  w Planie Pracy Kostki- Magis na dany rok szkolny.
 7. Nauczyciele nie odpowiadają za dziecko, które samowolnie opuściło teren szkoły i nie zgłosiło się na zajęcia.

Prawa ucznia

Uczeń ma prawo do:

 1. uczestnictwa we wszystkich organizowanych zajęciach
 2. rozwijania samodzielności, samorządności oraz społecznej aktywności
 3. rozwijania swoich zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień
 4. życzliwego traktowania
 5. swobody w wyrażaniu myśli z zachowaniem zasad savoir- vivre’u
 6. uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce lub problemach w zachowaniu

Obowiązki ucznia

Uczeń ma obowiązek:

 1. przestrzegać regulaminu szkoły i regulaminów zajęć odbywających się w ramach Kostki – Magis
 2. stosować się do poleceń nauczycieli oraz innych osób prowadzących zajęcia
 3. informować każdorazowo o swoim przyjściu i wyjściu z każdych zajęć Kostki – Magis
 4. zgłaszać wszelkie wypadki, zdarzenia zagrażające zdrowiu i życiu
 5. zachowywać się kulturalnie
 6. szanować powierzony sprzęt, dbać o ład i porządek na zajęciach

Dokumentacja

 1. Plan pracy Kostki – Magis na dany rok szkolny.
 2. Dzienniki zajęć.
Plan KOSTKA MAGIS 2020/2021
L.p. Nauczyciel Przedmiot Dzień Godzina
1 Biernat Sylwia Szachy Wtorek 6:30-8:00
2 Foltman Katarzyna Chemia Piątek 7:00-7:45
Poniedziałek 7:10-7:55
3 Fyda Elżbieta Biologia Czwartek 15:20-16:10
Piątek 15:20-16:10
4 Gabzdyl Renata J. niemiecki Poniedziałek 7:15-8:00
5 Gierlach Sebastian Siatkówka Wtorek 15:25-16:10
6 Janda Edyta Matematyka Wtorek 15:25-16:10
Środa 15:25-16:10
7 Józefczyk Julia Matematyka Poniedziałek 7:00-7:45
Piątek 14:35-15:20
8 Kowalczyk Katarzyna J. polski Poniedziałek 7:00-7:45
Środa 15:25-16:10
9 Kowalski Wojciech J. łaciński Czwartek 15:20-16:15
10 Krupa Agnieszka J. niemiecki Środa 14:30-16:00
11 Kubas – Chmielowska Agnieszka Historia i WOS Poniedziałek 15:20-16:05
Środa 14:30-15:15
12 Latos Katarzyna J. angielski Poniedziałek 14:35-15:20
Czwartek 15:25
13 Lech Anna Muzyka Czwartek 15:00-15:30
14 Mika Paweł Informatyka Poniedziałek 7:15-8:00
1 Sobota w m-cu 7:15-8:00
15 Muller Dorota Historia Wtorek 14:30-15:15
16 Musiał Marcin Historia, WOS Środa 15:25-16:10
Wtorek 15:25-16:10
17 Nazim Zofia J. angielski Poniedziałek 7:15-8:00
Czwartek 7:15-8:00
18 dr Nowak Piotr Fizyka Środa 7:10-8:00
Czwartek 15:25-16:10
19 Pasławska – Smęder Iwona Pedagog Piątek 13:00-14:30
20 o. Pawlik Damian SJ MAGIS Wtorek 15:25-16:10
Środa 15:25-16:10
21 Poręba Iwona J. polski Wtorek 7:00-8:00
Środa 7:00-8:00
22 Rudnicka- Szyba Beata Matematyka Wtorek 15:25-16:10
Czwartek 14:45- 15:20
23 Sadłoń Ewa Koszykówka Wtorek 7:00-8:00
Czwartek 15:20
24 Sękowska Marta j. niemiecki Piątek 12:40-13:25
Wtorek 7:30-8:00
25 Sobolewska Małgorzata Matematyka Piątek 12:40-13:25
Piątek 13:45-14:30
26 Surma- Mistarz Aneta Przedsiębiorczość Środa 7:00-7:45
27 Szot Izabela Biologia Wtorek 13:45-14:30
Wtorek 15:25-16:10
28 Szwajkosz Iga Biblioteka Poniedziałek 14:30-16:00
29 Świaczny Anna J. angielski Poniedziałek 14:35-15:20
Środa 14:35-15:20
30 Tarkowski Szymon Geografia Środa 15:30-16:15
Poniedziałek 14:35-15:20
31 dr Tatar Tomasz Historia Poniedziałek 15:20-16:10
Czwartek 15:20-16:10
32 Trzaska Alicja J. hiszpański Czwartek 14:35-15:20
33 Zdanek Anna J. polski Piątek 14:35-15:20
Poniedziałek 15:20-16:10
34 Zych Katarzyna J. angielski Wtorek 15:20-16:10
Środa 15:20-16:10