Czytanie to Twoja pasja? Weź udział w  konkursie.  Tematem przewodnim pracy konkursowej jest: książka lub czytanie z motywem jesiennym w tle.

 

Regulamin konkursu fotograficznego pt. „Jesień z książką w tle”

 1. Organizatorem konkursu fotograficznego pt. „Jesień z książką w tle” jest biblioteka szkolna oraz nauczyciele języka polskiego.
 2. Konkurs jest organizowany w celu promocji czytelnictwa i biblioteki.
 3. Celami konkursu są:
 4. a) Promocja biblioteki,
 5. b) Popularyzacja czytelnictwa,
 6. d) Rozwijanie zainteresowań i pasji fotograficznych,
 7. e) Rozbudzanie wyobraźni i kreatywności.
 8. Przedmiotem konkursu jest wykonanie zdjęcia, którego tematem przewodnim będzie książka lub czytanie z motywem jesiennym w tle.

Warunki uczestnictwa w konkursie:

 1. Każdy uczeń może oddać tylko jedną pracę.
 2. Kryterium nagrodzenia prac konkursowych będzie oryginalność, odzwierciedlenie

tematu konkursu, samodzielność, kreatywność.

 1. Praca konkursowa powinna być zapisana w formacie jpg i dostarczona do biblioteki szkolnej w formie elektronicznej.
 2. Do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie samodzielnie wykonane zdjęcia.
 3. Każde zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko zgłaszającego.
 4. Termin trwania konkursu: 19.10 – 30.11. 2022 r.
 5. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną na stronie internetowej szkoły.

Postanowienia końcowe

 1. Komisja w razie potrzeby może dokonać zmiany regulaminu konkursu.
 2. Przesłanie zdjęcia na konkurs jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody do wykorzystywania przez organizatora zgłoszonych fotografii w celu publikacji zdjęć na stronie szkoły, wydrukowania i prezentacji na wystawie oraz promocji konkursu.
 3. Zgłoszenie zdjęcia i wypełnienie wszystkich warunków konkursu jest jednoznaczne z uznaniem niniejszego regulaminu.