Dyrekcja i Szkolna Komisja Rekrutacyjna przypominają najważniejsze zasady tegorocznej rekrutacji, która przebiega w szczególnych warunkach w związku z epidemią COVID-19:

 1. Kontakt z Komisją Rekrutacyjną jest możliwy poprzez skrzynkę mailową [email protected] oraz numer telefonu 511-472-050 (w godzinach 9.00-15.00).

 2. Przypominamy, że w tym roku uczniowie klas ósmych samodzielnie generują hasła do systemu Omikron (formularz na główniej stronie systemu pod adresem www.krakow.e-omikron.pl) . Szkoły podstawowe nie wydają haseł do systemu.

 3. Przypominamy, że kolejne kroki rejestracji podania w systemie są następujące:
  a. Uczeń rejestruje się w systemie Omikron i wypełnia podanie, wybierając konkretne szkoły i klasy
  b. Po wypełnieniu i zatwierdzeniu podania, należy je wydrukować.
  c. Wydrukowane podanie podpisuje rodzic i uczeń.
  d. Wydrukowane i podpisane podanie (wraz z dodatkowymi zaświadczeniami, jeśli zaznaczyliśmy je w podaniu):
  • Dostarczamy do szkoły i następnie umieszczamy w skrzynce znajdującej się obok portierni z napisem „Rekrutacja” (podanie proszę umieścić w foliowej koszulce lub kopercie formatu A4),
  • lub wysyłamy na adres mailowy: [email protected]. Podanie przygotowane do wysyłki drogą mailową musi być skanem lub zdjęciem podpisanego podania (najlepiej zapisanym w formie PDF). Skan/zdjęcie musi obejmować całą stronę łącznie z datami wydruku. Skan/zdjęcie musi być wyraźne, inaczej Komisja Rekrutacyjna nie będzie mogła przyjąć podania.
  • Uprzejmie prosimy właściwie tytułować maile wysyłane na adres Komisji Rekrutacyjnej w formie: Imię i nazwisko, wniosek, zmiana we wniosku, zaświadczenie (…nazwa…). Prosimy również w tytule dodać symbol klasy pierwszego wyboru (1A, 1B, 1C, 1D lub 1E).

Podanie dostarczamy lub wysyłamy drogą mailową wyłącznie do szkoły pierwszego wyboru.

 1. Do wniosku (wydrukowanego wcześniej z systemu Omikron) złożonego do skrzynki rekrutacyjnej lub wysłanego na adres mailowy dołączamy:
  a. dokumenty potwierdzające: poświadczone kopie zaświadczeń o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty etapu ponadwojewódzkiego/wojewódzkiego, konkursów przedmiotowych organizowanych przez kuratora oświaty i olimpiad przedmiotowych, które dają uprawnienia do przyjęcia do szkoły w pierwszej kolejności
  b. dokumenty potwierdzające: wielodzietność rodziny kandydata; samotne wychowywanie kandydata w rodzinie; niepełnosprawność kandydata (w przypadku kandydatów z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innymi schorzeniami orzeczenie kwalifikacyjne publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej), jego rodzica rodziców lub rodzeństwa; dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą.

 2. Po otrzymaniu w Szkole Podstawowej świadectwa ukończenia szkoły oraz zaświadczenia o wyników egzaminu należy te dokumenty również dostarczyć (w formie oryginału lub potwierdzonej kopii) do szkoły pierwszego wyboru (odpowiedni do dnia 10 lipca i 4 sierpnia do godz. 15.00).

 3. Przypominamy również, że Szkolna Komisja Rekrutacyjna będzie przydzielać punkty wyłącznie za osiągnięcia, które są wpisane na świadectwie ukończenia szkoły. Za właściwe wpisane osiągnięć odpowiada szkoła podstawowa – tyczy się to osiągnięć uzyskanych od klasy 4 do 8. Prosimy o dołączanie do świadectwa kopii dyplomów/zaświadczeń, na podstawie których możemy zweryfikować i właściwie przydzielić ilość punktów za osiągnięcia.

 

W jaki sposób potwierdzić wolę nauki w szkole po ogłoszeniu list kandydatów zakwalifikowanych?

Od 13 do 18 sierpnia do szkoły, do której kandydat zakwalifikował się, dostarczamy:

 • kwestionariusz ucznia zakwalifikowanego do szkoły (do pobrania ze strony szkoły) z podpisami rodzica i ucznia,
 • oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu,
 • dwa zdjęcia podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem,
 • kartę zdrowia ucznia (do pobrania w gabinecie medycyny szkolnej szkoły podstawowej).

UWAGA! Powyższe dokumenty składamy osobiście w szkole w godzinach od 8.00 do 16.00.

Uprzejmie prosimy o przestrzeganie zasad sanitarnych podczas każdorazowej wizyty w KOSTCE. Prosimy do szkoły wchodzić pojedynczo, zachować wymagany odstęp między osobami, zakrywać usta i nos przebywając na terenie szkoły. W przypadku spraw niewymagających wizyty w szkole prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.

 

Szkolna Komisja Rekrutacyjna

Harmonogram rekrutacji do KOSTKI

Ogólne zasady rekrutacji