27 lipca – 3 sierpnia 2022 r. – złożenie wniosku w rekrutacji uzupełniajacej 

Wzór podania do pobrania ze strony szkoły lub do wypełnienia w szkole.

Osoby, dla których KOSTKA nie była szkołą pierwszego wyboru w podstawowej rekrutacji, wraz z podaniem składają świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty (kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły, którą kandydat ukończył, lub kopie potwierdzone notarialnie) oraz wydruk podania z Omikronu z podstawowej rekrutacji. Do wniosku dołącza się także dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów dodatkowych.

Dokumenty należy składać osobiście w p. 103 (Komisja rekrutacyjna).

 

9 sierpnia 2022 r. (do 12:00) – podanie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

do 17 sierpnia 2022 r. (do 15:00) – potwierdzenie woli przyjęcia do klasy I szkoły ponadpodstawowej, do której kandydat został zakwalifikowany w postaci przedłożenia: 

  • oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
  • oryginał zaświadczenia o wynika egzaminu ósmoklasisty

  ponadto należy dostarczyć:

  • kwestionariusz kandydata potwierdzającego wolę nauki w naszej szkole (do pobrania po kliknięciu w ikonę poniżej, kwestionariusz można również otrzymać w sekretariacie lub w Komisji Rekrutacyjnej),
  • wydruk podania z systemu Omikron (dotyczy tylko osób, dla których KOSTKA nie była szkołą pierwszego wyboru),
  • dwa zdjęcia podpisane na odwrocie,
  • karta zdrowia wydana przez szkołę podstawową,
  • orzeczenia i opinie – jeśli zostały wydane przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne (kopia i oryginał do wglądu).

Zasady przyznawania punktów

l

Kwestionariusz kandydata potwierdzającego wolę nauki w KOSTCE

18 sierpnia 2022 r. do godz. 12:00 – Podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w rekrutacji uzupełniajacej

Informacje o rekrutacji uzupełniajacej udziela wyłącznie Komisja rekrutacyjna! Prosimy nie kierować zapytań  na inne niż rekrutacyjny adres mailowy (sekretariat, Dyrekcja).

Kontakt z komisją rekrutacyjną: 

[email protected]

511 472 064

 

Progi punktowe 2022/2023 dla poszczególnych klas: