W piątek 24 czerwca 2022 r. rozpoczynamy etap składania dokumentów (świadectw oraz wyników egzaminu ósmoklasisty) 

24 czerwca – 12 lipca 2022 r. Uzupełnianie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej o:

s

– świadectwo ukończenia szkoły i zaświadczenie o wynikach egzaminu ośmioklasisty (dokumenty dostarczamy wyłącznie do szkoły pierwszego wyboru – na tym etapie można posługiwać się również kopiami wyżej wymienionych dokumentów poświadczonymi za zgodność z oryginałem przez Dyrektora Szkoły Podstawowej, którą ukończył kandydat).

Dokumenty można dostarczyć w następujący sposób:

– osobiście od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-15.30, 

– mailowo na adres [email protected] (świadectwo i/lub wynik egzaminu należy przesłać w formie wyraźnego skanu lub zdjęcia w formacie PDF, w tytule wiadomości należy wpisać: imię i nazwisko kandydata – oznaczenie klasy I wyboru – nazwę załączonego dokumentu np. Jan Kowalski kl.A, świadectwo i wynik egzaminu)

– załączyć w systemie Omikron. 

UWAGA!

– do dokumentów należy dołączyć również oryginał zaświadczenia o uzyskaniu tytułu finalisty lub laureata konkursu kuratoryjnego przedmiotowego lub tematycznego oraz finalisty lub laureata olimpiady ogólnopolskiej,

– zachęcamy również do dołączania do dokumentacji kopii dyplomów lub zaświadczeń poświadczających uzyskanie wysokiego miejsca w konkursach wiedzy i w zawodach sportowych. Dołączenie tych dokumentów ułatwi Komisji Rekrutacyjnej przydzielanie punktów. 

Na tym etapie istnieje również możliwość wprowadzenia zmian w złożonym podaniu w terminie od 24 czerwca do 12 lipca 2022 r. W tym celu należy wypełnić Podanie odblokowanie wniosku w systemie Omikron (załączone poniżej), które następnie należy dostarczyć do szkoły lub przesłać w formie skanu/zdjęcia na adres mailowy: [email protected] 

h

Podanie o odblokowanie wniosku w systemie Omikron

Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

19 lipca 2022 r. godz. 12:00 Podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

 

Wyniki rekrutacji zostaną wywieszone w szkole, można je także sprawdzić w systemie Omikron (zachęcamy do sprawdzania wyników w ten sposób).

 

do 25 lipca 2022 r. Potwierdzenie woli przyjęcia do klasy I szkoły ponadpodstawowej, do której kandydat został zakwalifikowany w postaci przedłożenia: 

  • oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej; 
  • oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty; o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkół.

Ponadto kandydatów zakwalifikowanych do naszej szkoły prosimy również o dostarczenie w tym terminie: 

  • kwestionariusza ucznia (będzie możliwy do pobrania ze strony szkoły po ogłoszeniu wyników);
  • karty zdrowia wydanej przez szkołę podstawową;
  • dwóch zdjęć podpisanych na odwrocie; 
  • orzeczeń i opinii wydanych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne (kopia – oryginał do wglądu). 

26 lipca 2022 r. godz. 12:00 Podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych