W poniedziałek 16 maja 2022 r. rozpoczynamy rekrutację do naszej szkoły. Przypominajmy najważniejsze informacje i  terminy związane z postępowaniem rekrutacyjnym: 

16 maja – 20 czerwca 2022 r.

Składanie podań w postępowaniu rekrutacyjnym

* Podania składamy przez system rekrutacji Omikron: www.krakow.e-omikron.pl. Po założeniu konta w systemie rekrutacyjnym należy wypełnić podanie, podając kolejno dane osobowe ucznia, rodzica, dodatkowe kryteria przyjęcia, a następnie wybrać preferowane klasy i szkoły. Uwaga! Rekrutujemy się do konkretnych klas w wybranych szkołach, dlatego ustalenie właściwej kolejności klas w poszczególnych szkołach jest bardzo istotne! Po wypełnieniu podania, należy je zatwierdzić w systemie.

* Złożone w systemie podanie należy:

     – dostarczyć do szkoły pierwszego wyboru w formie papierowej opatrzonej podpisami kandydata i rodziców/opiekunów prawnych lub przesłać wyraźny skan podpisanego podania (w formie PDF) na adres mailowy: [email protected]. Komisja Rekrutacyjna potwierdzi otrzymanie każdego z podania wysłanego drogą mailową,
     – (lub) podpisać profilem zaufanym rodzica – po podpisaniu podania profilem zaufanym nie trzeba dostarczać do szkoły podania w formie papierowej ani przesyłać drogą mailową.

* Do złożonego podania należy dołączyć dokumenty poświadczające spełnianie dodatkowych kryteriów zaznaczonych w podaniu:
    – kopie dokumentów poświadczających niepełnosprawność kandydata, jego rodziców lub rodzeństwa; problemy zdrowotne ograniczające możliwość wyboru kierunku kształcenia; objęcie kandydata pieczą zastępczą;
     – oświadczenia o wielodzietności kandydata lub samotnym wychowywaniem kandydata w rodzinie (druki oświadczeń do pobrania ze strony: https://krakow.e-omikron.pl/omikron-parents/files.action?historyItem.level=0&historyItem.title=Pliki+do+pobrania%2C+instrukcja)
     – powyższe dokumenty należy dostarczyć do szkoły, przesłać wraz z podaniem drogą mailową lub dołączyć do podania w systemie Omikron podczas podpisywania podania profilem zaufanym.

24 czerwca – 12 lipca 2022 r. Uzupełnianie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej o:

– świadectwo ukończenia szkoły i zaświadczenie o wynikach egzaminu ośmioklasisty (dokumenty dostarczamy wyłącznie do szkoły pierwszego wyboru – na tym etapie można posługiwać się również kopiami wyżej wymienionych dokumentów poświadczonymi za zgodność z oryginałem przez Dyrektora Szkoły Podstawowej, którą ukończył kandydat).

Na tym etapie istnieje również możliwość wprowadzenia zmian w złożonym podaniu.

19 lipca 2022 r. godz. 12:00 Podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

 

Wyniki rekrutacji zostaną wywieszone w szkole, można je także sprawdzić w systemie Omikron (zachęcamy do sprawdzania wyników w ten sposób).

 

do 25 lipca 2022 r. Potwierdzenie woli przyjęcia do klasy I szkoły ponadpodstawowej, do której kandydat został zakwalifikowany w postaci przedłożenia: 

  • oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej; 
  • oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty; o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkół.

Ponadto kandydatów zakwalifikowanych do naszej szkoły prosimy również o dostarczenie w tym terminie: 

  • kwestionariusza ucznia (będzie możliwy do pobrania ze strony szkoły po ogłoszeniu wyników);
  • karty zdrowia wydanej przez szkołę podstawową;
  • dwóch zdjęć podpisanych na odwrocie; 
  • orzeczeń i opinii wydanych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne (kopia – oryginał do wglądu). 

26 lipca 2022 r. godz. 12:00 Podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych