„AD MAIOREM DEI GLORIAM” to konkurs dla uczniów KOSTKI, organizowany przez o.Tomasza Nogaja SJ – dyrektora KOSTKI Publicznego Liceum Ogólnokształcącego  Jezuitów im. św. Stanisława Kostki. Zadaniem konkursowym jest napisanie tekstu hymnu KOSTKI.

Cele konkursu:

  • powstanie hymnu szkoły
  • identyfikacja uczniów z misją szkoły
  • doskonalenie umiejętności literackich
  • rozwijanie poczucia przynależności do społeczności szkolnej

Terminy konkursu:

termin oddawania prac przewidziano na 15 grudnia 2020 r.

Nabór: Prace wydrukowane i podpisane można składać w pokoju 108 – PPD wraz z podpisanym oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przekazanie praw autorskich do tekstu hymnu KOSTCE Publicznemu Liceum Ogólnokształcącemu Jezuitów im. św. Stanisława Kostki

Wyniki konkursu: 14 stycznia 2021 r.

Wręczenie nagrody: 14 stycznia – cenna nagroda

Organizator: o. Tomasz Nogaj dyrektor KOSTKI Publicznego Liceum Ogólnokształcącego  Jezuitów im. św. Stanisława Kostki.

Sekretarz: Iwona Pasławska-Smęder (udzielanie wszelkich informacji w związku z konkursem)

Patronat honorowy: o. Jarosław Paszyński SJ – Prowincjał Prowincji Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego

Jury konkursu: zostanie wyłonione przez organizatora konkursu

REGULAMIN:

Pracę należy napisać w formie literackiej – tekst liryczny.

Rozmiar pracy – minimum trzy zwrotki, maksimum sześć (+refren oczywiście).

Hymn można napisać indywidualnie lub zbiorowo (do 3 osób). Prace należy wydrukować, opatrzeć własnoręcznym podpisem autorów: imię, nazwisko, klasa.

W treści hymnu trzeba odnieść się do patrona i misji szkoły.

Udział w konkursie jest wyrażeniem zgody na udzielenie praw autorskich do tekstu hymnu KOSTCE Publicznemu Liceum Jezuitów im. św. Stanisława Kostki przez pełnoletnich uczniów lub rodziców/prawnych opiekunów.