Zakończył się kolejny etap postępowania rekrutacyjnego – znamy już listy uczniów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do naszej szkoły. 

 Wszystkich kandydatów, którzy znajdą się na liście zakwalifikowanych, zapraszamy do potwierdzania woli uczęszczania do naszej szkoły poprzez dostarczenie kompletu następujących dokumentów:

  • kwestionariusz ucznia zakwalifikowanego do szkoły (do pobrania ze strony szkoły – kliknij tutaj) z podpisami rodzica/opiekuna prawnego i ucznia,
  • oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
  • oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu,
  • oryginał zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim (o ile dotyczy danego kandydata)
  • dwa zdjęcia podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem,
  • kartę zdrowia ucznia (do pobrania w gabinecie medycyny szkolnej szkoły podstawowej).

 

Komisja rekrutacyjna przyjmuje dokumenty w dniach:

13,14,17.08.2020 w godz. 8.00-16.00

oraz 18.08.2020 w godz. 8.00-15.00

 

Uprzejmie prosimy o przestrzeganie zasad sanitarnych podczas każdorazowej wizyty w KOSTCE. Prosimy do szkoły wchodzić pojedynczo, zachować wymagany odstęp między osobami, zakrywać usta i nos przebywając na terenie szkoły. W przypadku spraw niewymagających wizyty w szkole prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.

 

W dniu 19 sierpnia 2020 r. ogłoszone zostaną listy uczniów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły. Wyniki postępowania rekrutacyjnego kandydaci mogą także sprawdzić w elektronicznym systemie rekrutacji Omikron (https://krakow.e-omikron.pl/).

Osoby, które w trakcie zapisu do szkoły nie dokonały wyboru stroju szkolnego zapraszamy w dniach 24 – 28 sierpnia 2020 r. (poniedziałek-piątek) w godz. 10.00-13.00 do KOSTKI. 

 

 

PRZYJĘCIE W SYTUACJI ZWOLNIENIA SIĘ MIEJSC W KOSTCE

W rekrutacji do szkół ponadpodstawowych dla młodzieży na rok szkolny 2020/2021 nie zostanie przeprowadzone  postępowanie uzupełniające.

W przypadku kandydatów, którzy nie zostaną przyjęci do szkół dla młodzieży w postępowaniu rekrutacyjnym o przyjęciu do tych szkół będzie decydował dyrektor szkoły (na podstawie art. 130 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe).

W KOSTCE, jeśli po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego będą dostępne wolne miejsca, można ubiegać się o przyjęcie do szkoły składając elektronicznie (na adres: [email protected]):

– podanie o przyjęcie ze wykazaniem do których klas uczeń kandyduje (do pobrania ze strony szkoły – kliknij tutaj),

– wydruk wniosku z systemu Omikron składany do szkoły pierwszego wyboru
w postępowaniu rekrutacyjnym (wydruk poprzedniego wniosku bez konieczności nanoszenia zmian w części dot. wybieranych szkół i klas),

– kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,

– kopię wyniku egzaminu ósmoklasisty,

– inne dokumenty wg. uznania kandydata.

 

Przyjęcia następują na podstawie złożonych dokumentów. Podania niekompletne lub bez podpisów nie będą rozpatrywane.

 

Komplet podpisanych dokumentów należy przesłać drogą elektroniczną na adres [email protected].

 

O decyzji w sprawie przyjęcia/odmowy przyjęcia każdy z aplikujących zostanie poinformowany na piśmie (pismo wysyłane na adres podany w podaniu) niezwłocznie po rozpatrzeniu podania. Termin rozpatrzenia podań uzależniony jest od ich liczby.

 

W razie pytań prosimy o kontakt na adres: [email protected], telefonicznie pod numerem 511 472 050 (od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-15.00).

 

 

Kwestionariusz ucznia KOSTKI

Podanie o przyjęcie do KOSTKI