Kraków, 01.08.2019 r.

Zakończył się kolejny etap postępowania rekrutacyjnego – znamy już listy uczniów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do naszej szkoły w rekrutacji uzupełniającej. Uczniowie potwierdzający wole nauki zobowiązani są do dnia 20 sierpnia 2019 r. do godz. 15:00 dostarczyć do szkoły następujących dokumentów:

  • oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej/gimnazjum,
  • oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu po ósmoklasisty/gimnazjalnego,
  • zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty olimpiady (dotyczy laureatów i finalistów),
  • uzupełniony kwestionariusz ucznia KOSTKI Liceum (do pobrania ze strony www.kostka.edu.pl lub odebrania w sekretariacie szkoły),
  • 2 podpisane na odwrocie fotografie o wymiarach 30×45 mm (legitymacyjne),
  • kartę informacyjną – jeżeli szkoła podstawowa/gimnazjum taką wydało,
  • kartę zdrowia;
  • wydrukowany z systemu OMIKRON „Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej lub ponadpodstawowej” (dotyczy tylko tych kandydatów, dla których KOSTKA  nie jest szkołą pierwszego wyboru).

Dokumenty przyjmuje sekretariat szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-15:00.

W dniu 22 sierpnia 2019 r. o godz. 12:00 ogłoszone zostaną listy uczniów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły w postępowaniu uzupełniającym (zamieszczone na drzwiach szkoły). 

Jeśli po 22 sierpnia szkoła będzie dysponowała jeszcze wolnymi miejscami osoby zainteresowane przyjęciem do KOSTKI proszone są o składanie w sekretariacie szkoły podania do Dyrekcji z prośbą o przyjęcie (w podaniu proszę zaznaczyć klasą o jakim profilu kandydat jest zainteresowany). Do podania należy dołączyć:
– wydrukowany z systemu OMIKRON „Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej lub ponadpodstawowej” (ponowny wydruk wniosku składanego w pierwszym etapie rekrutacji do szkoły pierwszego wyboru);
– kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej/gimnazjum;
– kopię wyniku egzaminu.

Uczniowie zapisani do naszej szkoły mogą już zapoznać się z wykazem podręczników obowiązujących w poszczególnych klasach.

W dniu 29 sierpnia 2019 roku (czwartek) zapraszamy o godz. 17.00 rodziców/opiekunów prawnych uczniów przyjętych do klas pierwszych do KOSTKI na spotkanie informacyjne z Dyrekcją szkoły i wychowawcami klas. Pod koniec sierpnia pojawią się też na naszej stronie ważne informacje organizacyjne dla nowych uczniów KOSTKI.

Szkolna Komisja Rekrutacyjna