Po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego do KOSTKI Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Jezuitów im. św. Stanisława Kostki szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami.

Postępowanie uzupełniające prowadzone będzie do dnia 20 sierpnia 2019 r. zgodnie z harmonogramem określonym w załączniku nr 1 do zarządzenia nr 10/19 oraz załączniku nr 1 do zarządzenia nr 11/19 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2019 r. dostępnym na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Krakowie. Rekrutacja odbywa się poza systemem elektronicznej rekrutacji.

Kandydaci zainteresowani aplikowaniem o przyjęcie do KOSTKI proszeni są
o dostarczenie do szkoły następujących dokumentów:

–  podanie o przyjęcie w rekrutacji uzupełniającej;

– wniosku z systemu Omikron (ponowny wydruk wniosku składanego w pierwszym etapie rekrutacji do szkoły pierwszego wyboru),

– świadectwa ukończenia szkoły (kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły, którą kandydat ukończył, lub kopie potwierdzone notarialnie),

– zaświadczenia o wyniku egzaminu (kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły, którą kandydat ukończył, lub kopie potwierdzone notarialnie),

W dniach 11, 12, 15 i 16 sierpnia dokumenty przyjmuje sekretariat szkoły w godzinach 9:00-15:00.

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostaną wywieszone w szkole w dniu 31.07.2019 r. o godz. 12:00.

Zachęcamy do zapoznania się także z informacjami zamieszczonymi w systemie Omikron: https://krakow.e-omikron.pl/omikron-parents/publicHelp.action?historyItem.level=0&historyItem.title=Rekrutacja+uzupe%C5%82niaj%C4%85ca

https://krakow.e-omikron.pl/omikron-parents/publicHelp.action?historyItem.level=0&historyItem.title=Rekrutacja+uzupe%C5%82niaj%C4%85ca

oraz komunikatem Małopolskiego Kuratora Oświaty:

https://kuratorium.krakow.pl/informacja-dla-rodzicow-i-uczniow-w-sprawie-procedury-odwolawczej-w-postepowaniu-rekrutacyjnym-i-postepowaniu-uzupelniajacym/

Szkolna Komisja Rekrutacyjna