Regulamin
IX Turnieju Szachowego Biblioteki Kraków
23 marca 2019 roku

§ 1 Postanowienia ogólne
1. IX Turniej Szachowy Biblioteki Kraków organizowany jest przez Bibliotekę Kraków z siedzibą w Krakowie, pl. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 3; 31-154 Kraków, wpisaną do rejestru instytucji kultury, prowadzonego przez Gminę Miejską Kraków, pod numerem 34, zwaną dalej Organizatorem.
2. Celem jest popularyzacja szachów i integracja środowiska szachowego wokół Biblioteki Kraków, propagowanie atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu, zachęcanie do korzystania z usług bibliotek publicznych.
3. Turniej zorganizowany zostanie 23 marca 2019 roku w Filii nr 45 Biblioteki Kraków
w Czytelni i Wypożyczalni Popularnonaukowej (ul. Teligi 24 w Krakowie).
4. Harmonogram Turnieju:
• godz. 13:50 – otwarcie IX Turnieju Szachowego Biblioteki Kraków
• godz. 14:00 – 18:00 – Turniej
• godz. 18:00 – 18:30 – ogłoszenie wyników Turnieju
5. System i tempo gry:
• Turniej rozgrywany systemem szwajcarskim,
• czas gry: 15 min na całą partię dla jednego zawodnika,
• 7 rund.
§ 2 Zasady uczestnictwa
1. Turniej adresowany jest do miłośników gry w szachy.
2. Ma charakter turnieju otwartego, bez kategorii wiekowych.
3. Warunkiem uczestnictwa w Turnieju jest:
• wypełnienie i podpisanie Karty Zgłoszenia (zał. nr 1) oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych (zał. nr 1a). Kartę Zgłoszenia dla osoby niepełnoletniej podpisuje rodzic lub jej opiekun prawny (zał. nr 2), wyraża także zgodę na przetwarzanie danych osobowych (zał. nr 2a),
• Karty Zgłoszenia dostępne są na stronie internetowej Biblioteki Kraków oraz w Filii nr 45 Czytelni i Wypożyczalni Popularnonaukowej,
• Kartę Zgłoszenia należy dostarczyć osobiście lub przesłać elektronicznie na adres [email protected] najpóźniej do 22 marca 2019 r. do godziny 19.00.
4. Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

§ 3 Zasady przyznawania nagród
1. Turniej rozgrywany będzie zgodnie z przepisami Kodeksu Polskiego Związku Szachowego,
a interpretacja regulaminu należy do sędziego głównego.
2. Sędzią głównym zawodów będzie arbiter klasy FIDE Stanisław Cichorz.
3. W Turnieju przyznane zostaną trzy nagrody za zajęcie I, II oraz III miejsca. Będą to nagrody rzeczowe oraz dyplomy.
4. O kolejności miejsc decyduje suma zdobytych punktów, a w przypadku, gdy suma punktów jest jednakowa, będzie decydować kolejno:
• wartościowanie Buchholza z odrzuceniem po jednym skrajnym wyniku,
• wartościowanie Buchholza,
• wartościowanie progresywne.
5. Ogłoszenie wyników Turnieju i wręczenie nagród nastąpi 23 marca 2019 r. po zakończeniu rozgrywek.
6. Od decyzji sędziego głównego nie przysługuje odwołanie.
§ 4 Przetwarzanie danych
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych na potrzeby IX Turnieju Szachowego jest Biblioteka Kraków, pl. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 3, 31-154 Kraków. Dane osobowe przetwa-rzane będą w celu:
1) przeprowadzenia i realizacji Turnieju, na podstawie zgody, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządze-nie o ochronie danych osobowych) zwane dalej „RODO”;
2) rozliczenia Turnieju – w przypadku otrzymania nagrody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz;
3) prawnie uzasadnionego interesu dotyczącego udzielenia odpowiedzi na ewentualne zapytania, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
2. Dane osobowe uczestników Turnieju będą przekazane sędziemu głównemu Turnieju w celu opublikowania wyników na stronie internetowej: www.chessarbiter.com. Dane osobowe Zwycięz-ców Turnieju, a w przypadku wyrażenia odrębnej zgody – także ich wizerunek, mogą być przeka-zywane, a następnie publikowane (rozpowszechniane) na:
1) stronie internetowej Organizatora.
2) profilu Organizatora na portalu społecznościowym Facebook;
3) na portalach: krakowczyta.pl i w.bibliotece.pl;
4) w wydawnictwach Organizatora.
3. Każdorazowo w związku z publikacją danych osobowych na portalu społecznościowym Face-book, następuje przekazanie danych osobowych do Państwa trzeciego tj. USA i odbiorcą danych osobowych jest spółka Facebook Inc., która przystąpiła do Porozumienia w sprawie Tarczy Pry-watności Unii Europejskiej z Departamentem Handlu USA w zakresie pozyskiwania i przetwarza-nia danych osobowych od reklamodawców, klientów czy partnerów biznesowych w Unii Europej-skiej.
4. Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż to będzie niezbędne do należytego przeprowa-dzenia i realizacji Turnieju, jego rozliczenia, udzielenia odpowiedzi na ewentualne zapytania oraz przez okres, przez który przechowujemy dane zawarte w dokumentacji w celach archiwalnych. W przypadku danych publikowanych przez Bibliotekę Kraków oraz w sytuacji wyrażenia zgody na rozpowszechnianie wizerunku dane będą publikowane nie dłużej niż 2 lata. Po upływie wyżej wy-mienionych okresów dane osobowe zostaną usunięte.
5. Uczestnicy Turnieju oraz ich rodzice i opiekunowie, posiadają prawo:
1) do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z udziałem w Turnieju oraz do cofnięcia zgody na rozpowszechnianie wizerunku w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych oznacza wycofanie udziału w Turnieju, a wycofanie zgody na rozpowszechnianie wizerunku oznacza usunięcie wizerunku ze wskazanych przez Bibliotekę polach eksploatacji. Wycofanie zgody możliwe jest przez przesłanie w wiadomo-ści e-mail na adres: [email protected] lub złożenia rezygnacji przez jej prze-słanie na adres wskazany w ust. 1, albo złożenie osobiście w siedzibie Biblioteki Kraków;
2) do żądania od Biblioteki Kraków dostępu do swoich danych / danych dziecka oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;
3) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa gdy uznają, że przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych i/lub danych dziecka narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w Turnieju. Wyrażenie zgody uczestnika/opiekuna prawnego uczestnika na rozpowszechnianie wizerunku, który będzie utrwalony podczas gali finałowej jest dobrowolne i nie jest warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w Turnieju, a konsekwencją jej nie wyrażenia będzie brak możliwości zamieszczenia wizerunku Zwycięzcy przez Organizatora na wskazanych wyżej polach eksploatacji.
7. Zakres przetwarzanych danych osobowych w Turnieju obejmuje:
1) dane Uczestników będące kategorią danych zwykłych, w zakresie: imię i nazwisko, rok urodze-nia, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, opcjonalnie nazwa klubu szachowego, kategoria szachowa, podpis.
2) dane opiekunów prawnych niepełnoletniego uczestnika będące kategorią danych zwykłych,
w zakresie: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, podpis.
8. Państwa dane nie będą wykorzystywane do profilowania ani podejmowania zautomatyzowa-nych decyzji.
9. Biblioteka Kraków nie zamierza przetwarzać danych w innych celach niż wskazane w § 4 ust. 1 Regulaminu.
10. We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania przez Bibliotekę Kraków danych osobo-wych mogą Państwo kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej: [email protected].
§ 5. Postanowienia końcowe
1. Uczestnictwo w Turnieju jest jednoznaczne z pełną akceptacją niniejszego regulaminu.
2. Dodatkowych informacji na temat Turnieju udzielają pracownicy Filii nr 45 Biblioteki Kraków (Czytelnia i Wypożyczalnia Popularnonaukowa).

Pobierz załączniki

Zespół do spraw sportu i rekreacji.