Zasady punktacji

Zasady punktacji obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2017/2018

A.Do szkoły przyjęci zostają kolejno kandydaci z najwyższą liczbą punktów zdobytych według poniższych zasad:

  1. wynik egzaminu gimnazjalnego – maksymalnie 100 punktów:

wynik przedstawiony w procentach z poszczególnych zakresów egzaminu, w tym z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym,  mnoży się przez 0.2

  1. oceny ze świadectwa ukończenia gimnazjum – maksymalnie 72 punkty:

I. poszczególne oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum przelicza się na punkty: celujący – 18 punktów, bardzo dobry – 17 punktów, dobry – 14 punktów, dostateczny – 8 punktów, dopuszczający – 2 punkty; i uwzględnia w zależności od profilu oddziału klasowego o przyjęcie do którego ubiega się kandydat:

Oddział klasowy Przedmioty,  których oceny uwzględnia się w postępowaniu rekrutacyjnym
A język polski matematyka fizyka język angielski
B język polski matematyka biologia chemia
C język polski matematyka historia język angielski
D język polski matematyka geografia język angielski

II. Jeśli kandydat był zwolniony z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego lub jego części albo zakresu, przelicza się na punkty oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum z zajęć edukacyjnych:

a) język polski, matematyka: celujący – po 20 punktów, bardzo dobry – po 18 punktów, dobry – po 13 punktów, dostateczny – po 8 punktów, dopuszczający – po 2 punkty.

b) historia, wiedza o społeczeństwie: celujący – po 20 punktów, bardzo dobry – po 18 punktów, dobry – po 13 punktów, dostateczny – po 8 punktów, dopuszczający – po 2 punkty; oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 2.

c) biologia, chemia, fizyka, geografia: celujący – po 20 punktów, bardzo dobry – po 18 punktów, dobry – po 13 punktów, dostateczny – po 8 punktów, dopuszczający – po 2 punkty; oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 4.

d) język obcy nowożytny: celujący – po 20 punktów, bardzo dobry – po 18 punktów, dobry – po 13 punktów, dostateczny – po 8 punktów, dopuszczający – po 2 punkty.

  1. osiągnięcia kandydata wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum – maksymalnie 18 punktów:

I. uzyskanie w konkursach o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanych przez kuratorów oświaty:

a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;

II. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim

a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,

b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,

c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;

III. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,

e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;

IV. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,

b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,

d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,

e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,

f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty.

V. uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione

w pkt. I – IV, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

a) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,

b) krajowym – przyznaje się 3 punkty,

c) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,

d) powiatowym – przyznaje się 1 punkt.

VI. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w pkt. I-V, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

  1. osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego,
    w szczególności w formie wolontariatu – maksymalnie 3 punkty;

  1. ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem – maksymalnie 7 punktów.

B. Kandydat w wyniku postępowania rekrutacyjnego może uzyskać maksymalnie 200 punktów.

C. Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust.2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2016r. poz. 35, poz. 64), są przyjmowani w pierwszej kolejności, jeżeli spełniają odpowiednio warunki, o których mowa w art. 20f ust.1 ustawy o systemie oświaty – posiadają świadectwo ukończenia gimnazjum (do wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej dołączają zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty).

D. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

E. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu nadal będą wolne miejsca, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria: 1) wielodzietność rodziny kandydata; 2) niepełnosprawność kandydata; 3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata; 4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata; 5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata; 6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie; 7) objęcie kandydata pieczą zastępczą. Kryteria te mają jednakową wartość.

* Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oraz miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach w roku szkolnym 2017/2018
w województwie małopolskim znajduje się na stronie: https://kuratorium.krakow.pl/wp-content/uploads/2017/04/20170404_wykaz_zawodow_gim.pdf

** Wykaz dokumentów potwierdzających spełnianie poszczególnych kryteriów rekrutacji znajduje się na stronie: https://krakow.e-omikron.pl/omikron-parents/publicHelp.action?historyItem.level=0&historyItem.title=Wykaz+dokument%C3%B3w+potwierdzaj%C4%85cych+spe%C5%82nianie+kryteri%C3%B3w