Informacja dla kandydatów zakwalifikowanych do KOSTKI

Posted by on 30 Czerwiec, 2019

Kraków, 28.06.2019 r.

Kandydaci zakwalifikowani w postępowaniu rekrutacyjnym do KOSTKI Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Jezuitów im. św. Stanisława Kostki, którzy pragną rozpocząć naukę w naszym liceum, zobowiązani są do dnia 9 lipca 2019 r. do godz. 15:00 dostarczyć do szkoły następujących dokumentów:

  • oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej/gimnazjum,
  • oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu po ósmoklasisty/gimnazjalnego,
  • zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty olimpiady (dotyczy laureatów i finalistów),
  • uzupełniony kwestionariusz ucznia KOSTKI Liceum (do pobrania ze strony www.kostka.edu.pl lub odebrania w sekretariacie szkoły),
  • 2 podpisane na odwrocie fotografie o wymiarach 30×45 mm (legitymacyjne),
  • kartę informacyjną – jeżeli szkoła podstawowa/gimnazjum taką wydało,
  • kartę zdrowia;
  • wydrukowany z systemu OMIKRON „Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej lub ponadpodstawowej” (dotyczy tylko tych kandydatów, dla których KOSTKA  nie jest szkołą pierwszego wyboru).

Dokumenty przyjmuje sekretariat szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:30.

W dniu 10 lipca 2019 r. o godz. 12:00 ogłoszone zostaną listy uczniów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły (zamieszczone na drzwiach szkoły). Wyniki postępowania rekrutacyjnego kandydaci mogą także sprawdzić w elektronicznym systemie rekrutacji Omikron (https://krakow.e-omikron.pl/).

Jeżeli po tym terminie szkoła będzie dysponować wolnymi miejscami wówczas w dniach 11 – 16 lipca 2019 r. przyjmowane będą podania od kandydatów starających się o przyjęcie w rekrutacji uzupełniającej. Szczegółowe informacje dotyczące jej przebiegu będziemy na bieżąco podawać na stronie internetowej i tablicach informacyjnych KOSTKI.

W dniu 29 sierpnia 2019 roku (czwartek) zapraszamy o godz. 17.00 rodziców/opiekunów prawnych uczniów przyjętych do klas pierwszych do KOSTKI na spotkanie informacyjne z Dyrekcją szkoły. W pierwszych dniach sierpnia pojawią się też na naszej stronie ważne informacje organizacyjne dla nowych uczniów KOSTKI.

Szkolna Komisja Rekrutacyjna