Zasady rekrutacji

W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020 brane będą pod uwagę następujące kryteria:

Kryteria dla absolwentów gimnazjów

Punkty za świadectwo – max. 100 pkt.

– osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum – 3 pkt.

– ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem – 7 pkt.

– szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum – max. 18 pkt. – kliknij tutaj, aby zobaczyć wykaz punktowanych konkursów

– ocena z języka polskiego – max. 18 pkt.

– ocena z matematyki – max. 18 pkt.

– ocena z I przedmiotu – max. 18 pkt.

– ocena z II przedmiotu – max. 18 pkt.

Sposób przeliczania ocen: celujący – 18 pkt., bardzo dobry – 17 pkt., dobry  – 14 pkt., dostateczny –   8 pkt., dopuszczający – 2 pkt.

Punkty za egzamin gimnazjalny – max. 100 pkt.

– wynik z języka polskiego – max. 20 pkt.

– wynik z historii i wos – max. 20 pkt.

– wynik z matematyki – max. 20 pkt.

– wynik z przedmiotów przyrodniczych – max. 20 pkt.

– wynik z języka obcego (poziom podstawowy) – max. 20 pkt.

Kryteria dla absolwentów szkół podstawowych

Punkty za świadectwo – max. 100 pkt.

– osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu wymienione na świadectwie świadectwie ukończenia szkoły podstawowej – 3 pkt.

– ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 pkt.

– szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej – max. 18 pkt. – kliknij tutaj, by zobaczyć wykaz punktowanych konkursów

– ocena z języka polskiego – max. 18 pkt.

– ocena z matematyki – max. 18 pkt.

– ocena z I przedmiotu – max. 18 pkt.

– ocena z II przedmiotu – max. 18 pkt.

Sposób przeliczania ocen: celujący – 18 pkt., bardzo dobry – 17 pkt., dobry  – 14 pkt., dostateczny –   8 pkt., dopuszczający – 2 pkt.

Punkty za egzamin ósmoklasisty – max. 100 pkt.

– wynik z języka polskiego – max. 35 pkt.

– wynik z matematyki – max. 35 pkt.

– wynik z języka obcego – max. 30 pkt.

Przy przeliczaniu na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty, przedstawiony w procentach wynik z: języka polskiego i matematyki mnoży się przez 0,35; z języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,30.

Zachęcamy także do zapoznania się z informacjami na temat rekrutacji przygotowanymi przez Wydział Edukacji Urzędu Miasta Krakowa:
https://portaledukacyjny.krakow.pl/196474,artykul,rekrutacja_do_szkol_ponadgimnazjalnych.html