Terminarz rekrutacji

Terminarz rekrutacji

na rok szkolny 2017/2018

Uwaga!!! Rekrutacja do klas pierwszych KOSTKI Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Jezuitów im. św. Stanisława Kostki nie jest objęta systemem rekrutacji elektronicznej.

Każda osoba zainteresowana nauką w KOSTCE musi dostarczyć do KOSTKI wniosek
o przyjęcie do szkoły niezależnie od złożonych w innych szkołach dokumentów i rejestracji
w systemie OMIKRON.

24 kwietnia 2017 r. (poniedziałek)  –  12 czerwca 2017 r. (poniedziałek)

SKŁADANIE WNIOSKÓW

Składanie „Wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej” przez wszystkich kandydatów.

Wniosek należy odebrać w sekretariacie szkoły lub pobrać ze strony www.kostka.edu.pl, a następnie wypełniony i podpisany przez rodzica i kandydata złożyć osobiście w KOSTCE LO.

Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnianie dodatkowych kryteriów (jeżeli zostały we wniosku zaznaczone).

 

Wykaz dodatkowych dokumentów znajduje się na stronie:  https://krakow.e-omikron.pl/omikron-parents/publicHelp.action?historyItem.level=0&historyItem.title=Wykaz+ dokument%C3%B3w+potwierdzaj%C4%85cych+spe%C5%82nianie+kryteri%C3%B3w

Przykładowe wzory oświadczeń można pobrać ze strony:

https://krakow.e-omikron.pl/omikron-parents/files.action?historyItem.level=0&historyItem.title=Pliki+do+pobrania%2C+instrukcja

 

Od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00 w sekretariacie szkoły.

 

09 maja 2017 r. (wtorek) – 13 czerwca 2017 r. (wtorek)

ROZMOWY INDYWIDUALNE Z KANDYDATAMI

 

Każdy kandydat po złożeniu wniosku o przyjęcie do liceum zostanie zaproszony do odbycia rozmowy indywidualnej, w czasie której nastąpi przekazanie ważnych informacji o ofercie KOSTKI. Rozmowa nie jest egzaminem, lecz spotkaniem w celu omówienia oczekiwań oraz zasad współpracy ze szkołą przyszłych uczniów i ich rodziców.

 

* W przypadku dużej liczby zgłoszeń rozmowy prowadzone będą do 30 czerwca 2017r.

Termin rozmowy zostanie ustalony indywidualnie z każdym kandydatem w momencie złożenia wniosku.

 

24 kwietnia 2017 r. (poniedziałek)  –  27 czerwca 2017 r. (wtorek)

WERYFIKACJA WNIOSKÓW

 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, o którym mowa w art. 20t ust. 7 ustawy.

 

23 czerwca 2017 r. (piątek) – 27 czerwca 2017 r. (wtorek)

SKŁADANIE DOKUMENTÓW

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego (oryginały lub uwierzytelnione kopie dokumentów). Codziennie w godz. 8.00-15.00 w sekretariacie szkoły.
30 czerwca 2017 r. (piątek), godz. 12:00

OGŁOSZENIE LISTY KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH

I NIEZAKWALIFIKOWANYCH DO SZKOŁY

 
30 czerwca 2017 r. (piątek) – 05 lipca 2017 r. (środa)

POTWIERDZANIE WOLI PODJĘCIA NAUKI

Potwierdzanie woli podjęcia nauki w KOSTCE LO – składanie przez rodziców kandydatów zakwalifikowanych lub zakwalifikowanych kandydatów pełnoletnich oryginałów:

·   Świadectwa ukończenia gimnazjum

·   Zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego

·   Zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej oraz laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim (dotyczy laureatów i finalistów)

oraz

·     2 podpisanych na odwrocie fotografii o wymiarach 30×42 mm (legitymacyjne),

·     karty informacyjnej – jeżeli gimnazjum taką wydało,

·     karty zdrowia.

30 czerwca 2017r. w godz. 12.00-15.00 oraz od 03 do 05 lipca 2017r. w godz. 8.00-15.00 w sekretariacie szkoły.
07 lipca 2017 r. (piątek), godz. 12:00

OGŁOSZENIE LISTY KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH DO SZKOŁY

 
07 lipca 2017 r. (piątek)
Poinformowanie przez dyrektora szkoły Małopolskiego Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.
Jeżeli po 7 lipca 2017r. szkoła będzie dysponować wolnymi miejscami, w dniach  lipca  10 – 18 lipca 2017 r. przyjmowane będą podania od kandydatów starających się o przyjęcie w rekrutacji uzupełniającej.

 

Postępowanie uzupełniające przeprowadzają dyrektorzy poszczególnych szkół, zgodnie z harmonogramem określonym w załączniku nr 1 do zarządzenia Nr 11/17 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 23 marca 2017 r., dostępnym na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Krakowie: http://old.kuratorium.krakow.pl/index?ac=111&id=14168