Terminarz rekrutacji 2018

Terminarz rekrutacji na rok szkolny 2018/2019

Rekrutacja do KOSTKI Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Jezuitów im. św. Stanisława Kostki na rok szkolny 2018/2019 prowadzona jest za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacji Omikron.

Każda osoba zainteresowana nauką w KOSTCE, wybierająca naszą szkołę na pierwszym priorytecie,  musi dostarczyć do KOSTKI wniosek o przyjęcie do szkoły wygenerowany
z systemu OMIKRON wraz z niezbędnymi załącznikami.

Dbając o budowanie osobowych relacji zapraszamy wszystkich kandydatów na indywidualne rozmowy z Dyrekcją KOSTKI. W celu umówienia spotkania prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły.

 

23 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) do 11 czerwca 2018 r. (poniedziałek)

SKŁADANIE WNIOSKÓW

 

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

W poniedziałki w godz. 8.00-12.00, środy 13.00-16.00 i piątki 10.00-13.00
w sekretariacie głównym szkoły.
 

8 maja 2018 r. (wtorek) – 19 czerwca 2018 r. (wtorek)

ROZMOWY INDYWIDUALNE Z KANDYDATAMI

Dbając o budowanie osobowych relacji zapraszamy wszystkich kandydatów na indywidualne rozmowy z Dyrekcją KOSTKI,
w czasie których nastąpi przekazanie ważnych informacji o ofercie KOSTKI. Rozmowa nie jest egzaminem, lecz spotkaniem w celu omówienia oczekiwań oraz zasad współpracy ze szkołą przyszłych uczniów i ich rodziców.
 

Termin rozmowy zostanie ustalony indywidualnie
z każdym kandydatem.

 

W celu umówienia rozmowy prosimy kandydatów o kontakt telefoniczny: 12 655 09 24 lub osobisty w sekretariacie uczniowskim.

 

 

23 kwietnia 2018 r. (poniedziałek)  –  27 czerwca 2018 r. (środa)

WERYFIKACJA WNIOSKÓW

 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie czynności, o których mowa w art. 20t ust.7 ustawy o systemie oświaty.

 

22 czerwca 2018 r. (piątek) – 26 czerwca 2018 r. (wtorek)

SKŁADANIE DOKUMENTÓW

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego (oryginały lub uwierzytelnione kopie dokumentów). Codziennie w godz. 8.00-15.00 w sekretariacie głównym szkoły.
 

29 czerwca 2018 r. (piątek), godz. 12:00

OGŁOSZENIE LISTY KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH

I NIEZAKWALIFIKOWANYCH DO SZKOŁY

 
29 czerwca 2018 r. (piątek) – 09 lipca 2018 r. (poniedziałek)

POTWIERDZANIE WOLI PODJĘCIA NAUKI

Potwierdzanie woli podjęcia nauki w KOSTCE LO – składanie przez rodziców kandydatów zakwalifikowanych lub zakwalifikowanych kandydatów pełnoletnich oryginałów:

·  świadectwa ukończenia gimnazjum

·  zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego

·  zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty olimpiady (dotyczy laureatów i finalistów)

oraz

· kwestionariusza kandydata do KOSTKI Liceum (do pobrania ze strony www.kostka.edu.pl lub odebrania w sekretariacie szkoły),

· 2 podpisanych na odwrocie fotografii o wymiarach 30×42 mm (legitymacyjne),

· karty informacyjnej – jeżeli gimnazjum taką wydało,

· karty zdrowia.

·         W sekretariacie szkoły,  od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-13.00.
10 lipca 2018 r. (wtorek), godz. 12:00

OGŁOSZENIE LISTY KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH DO SZKOŁY

 
11 lipca 2018 r. (środa)
Poinformowanie przez dyrektora szkoły Małopolskiego Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.
Jeżeli po 10 lipca 2018 r. szkoła będzie dysponować wolnymi miejscami, w dniach  11 – 18 lipca 2017 r. przyjmowane będą podania od kandydatów starających się o przyjęcie w rekrutacji uzupełniającej.

 

Postępowanie uzupełniające przeprowadzają dyrektorzy poszczególnych szkół, zgodnie z harmonogramem określonym w załączniku nr 1 do zarządzenia Nr 2 /18 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 25 stycznia 2018 r. dostępnym na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Krakowie: https://kuratorium.krakow.pl/wp-content/uploads/2018/01/zal-1_rekrutacja_2018_strona-ko.pdf