Rezultaty projektu

Realizacja projektu „Podnoszenie kompetencji kadry KOSTKI” pozwoliła wzmocnić potencjał kadry KOSTKI w zakresie współpracy międzynarodowej oraz podnieść jakość pracy całej placówki.

Dzięki realizacji projektu  udało się w szczególności:

– rozwinąć kwalifikacje zawodowe dwóch nauczycieli poprzez pięciodniową obserwacje pracy szkoły partnerskiej na Węgrzech i poznawanie jej specyfiki pracy, uczenie się nowych metod i środków dydaktycznych i wychowawczych, poznawanie zasad zarządzania placówką, jej wewnątrzszkolnych i przedmiotowych zasad oceniania, sposobów motywowania uczniów do pracy, prac z uczniami zdolnymi i sprawiającymi trudności wychowawcze;

– podnieść kwalifikacje i kompetencje pięciu nauczycieli KOSTKI w zakresie umiejętności językowych poprzez udział w pięciodniowym intensywnym kursie języka angielskiego, realizowanym w wymiarze trzydziestu godzin szkoleniowych w Wielkiej Brytanii;

– zwiększyć stopień znajomości środowiska międzykulturowego oraz rozwinąć umiejętności współpracy z ludźmi wywodzącymi się z innych kręgów kulturowych przez siedmiu nauczycieli KOSTKI poprzez ich udział w działaniach przygotowujących do wyjazdów zagranicznych oraz odbycie zagranicznych mobilności;

– stworzyć siedem nowych materiałów dydaktycznych wykorzystywanych do prowadzeniach zajęć z zakresu przedmiotów właściwych dla poszczególnych uczestników mobilności – będących nowymi i skutecznymi narzędziami pracy w zakresie dydaktyki i pedagogiki możliwymi do wykorzystania przez innych uczących w naszej szkole jak i poza nią:

1_Słownictwo matematyczne

2_Materiały na zajęcia biblioteczne_Londyn

3_Konspekt zajęć z zakresu doradztwa zawodowego

4_Konspekt zajęć na temat Wielkiej Brytanii

5_Teatr cieni_konspekt zajęć

6_Scenariusz lekcji matematyki

7_Program tygodnia książki angielskiej

– zainspirować kadrę KOSTKI do tworzenia i wdrażania innowacyjnych rozwiązań w zakresie dydaktycznym i wychowawczym, inspirowanych pomysłami przywiezionymi z zagranicy – poprzez udział w spotkaniu podsumowującym realizację projektu, na którym odbyły się warsztaty dla kadry dydaktycznej KOSTKI prezentujące zrealizowane mobilności, specyfikę instytucji przyjmujących i opisujące dobre praktyki, które można wprowadzić na terenie KOSTKI; oraz udział w lekcjach otwartych (zajęciach koleżeńskich) i udostępnienie stworzonych wyżej opisanych materiałów dydaktycznych nauczycielom nie biorącym udziału w projekcie.

Realizacja projektu pozwala nam zapewniać młodzieży coraz wyższy poziom nauczania i rozwijać możliwości związane z uczestnictwem naszych uczniów w działaniach edukacyjnych realizowanych z partnerami zagranicznymi czy też poza Polską. Nabycie  nowych kompetencji językowych i zawodowych przez kadrę KOSTKI podniosło poziom nauczania w szkole, a w proces dydaktyczny zostały wprowadzone innowacje i dobre praktyki zaobserwowane w instytucjach partnerskich – związane między innymi z szerszym wykorzystaniem aktywności wolontariackiej młodzieży, podejmowaniem działań formacyjnych dla uczniów i nauczycieli, a w szczególności zastosowaniem nowych metod i środków dydaktycznych. Podniesienie kompetencji językowych pozwala także naszym nauczycielom, uczestnikom mobilności, na większe wykorzystanie materiałów anglojęzycznych w procesie przygotowywania zajęć obowiązkowych i dodatkowych, a także daje możliwość pogłębiania własnej wiedzy za pośrednictwem literatury obcojęzycznej.

Większa liczba osób które zdobyły pierwsze doświadczenia międzynarodowe, rozwinęły swoje kompetencje językowe i międzykulturowe, przełamały swoje obawy związane z nawiązywaniem kontaktów międzynarodowych pozwala naszej szkole rozwijać działania realizowane z partnerami zagranicznymi.  Udział w mobilnościach zachęcił uczestników do zaangażowania się w przygotowywanie międzynarodowych wymian międzyszkolnych oraz usprawnia proces komunikacji z zagranicznymi instytucjami partnerskimi KOSTKI. Wszyscy uczestnicy szkoleń po powrocie do kraju zaangażowali się w spotkania organizowane z udziałem obcokrajowców w naszej szkole (m.in. przyjęcie gości z Holandii, studentów z różnych krajów Europy, którzy w ramach programu Erasmus+ uczą się w Krakowie, wolontariuszek z Sudanu).

Poznanie korzyści płynących z udziału w programie Erasmus+/PO WER za pośrednictwem działań promocyjnych i upowszechniających rezultaty projektu wpłynęło także na większe zainteresowanie programem i zachęciło pracowników KOSTKI do udziału w innych projektach europejskich – czego efektem jest przygotowanie przez kolejną grupę nauczycieli nowego wniosku w konkursie Erasmus+, a także rozpoczęcie rozmów ze szkołami we Włoszech i Holandii na temat możliwości współpracy w przyszłości. Także wśród naszej młodzieży wzrosła liczba zapytań o możliwość udziału w zagranicznych projektach i wymianach.

Realizacja projektu pozwoliła także osiągnąć ważne dla szkoły jako placówki cele, przyczyniając się do nadania placówce wymiaru europejskiego poprzez podejmowanie inicjatyw międzynarodowych i kształcenia postaw europejskich i wspólnotowych oraz wspomagała aktywny udział KOSTKI w projektach europejskich i jej integrację z placówkami edukacyjnymi w Europie. Dzięki realizacji projektu mobilności, wśród uczniów, rodziców, środowiska lokalnego osiedla „Na Kozłówce” oraz mieszkańców Krakowa  wzmocniony został obraz szkoły jako placówki wspierającej wszechstronny rozwój swoich pracowników i podopiecznych także w środowisku międzynarodowym i europejskim. Poprzez działania projektowe i ich szeroką promocję kształtowano wśród uczniów postawy otwartości, tolerancji, szacunku i zainteresowania wobec różnorodności świata.

Realizacja projektu mobilności kadry wzbogaciła potencjał szkoły nie tylko w zakresie jakości i poziomu świadczonej edukacji, ale również pozwoliła wypracować pierwsze doświadczenia w zakresie realizacji projektów europejskich wspólnie z zagranicznymi instytucjami partnerskimi. W trakcie projektu stworzone zostały nowe procedury usprawniające m.in. proces przygotowywania wniosku, realizacji projektu i zarządzania nim, radzenia sobie z sytuacjami kryzysowymi, a także proces nawiązywania i utrzymywania kontaktu z instytucjami partnerskimi szkoły.

Dodatkowym rezultatem projektu jest nawiązanie współpracy z nową instytucją szkoleniową z Wielkiej Brytanii, z którą mamy możliwość kontynowania wspólnych działań w przyszłości, oraz za pośrednictwem której możemy podjąć współpracę ze szkołami w Anglii. Poznanie tego miejsca pozwoliło wypracować propozycje wspólnej realizacji takich przedsięwzięć jak: szkolenia językowe dla uczniów i nauczycieli z naszej szkoły, udział kadry w szkoleniach rozwijających ich kompetencje dydaktyczne oraz wymian międzynarodowych pomiędzy szkołami współpracującymi z the Jesuit Institute a KOSTKĄ.