Rekrutacja uzupełniająca i procedura odwoławcza

Posted by on 12 Lipiec, 2019

Po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego do KOSTKI Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Jezuitów im. św. Stanisława Kostki szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami.

Postępowanie uzupełniające prowadzone będzie do dnia 20 sierpnia 2019 r. zgodnie z harmonogramem określonym w załączniku nr 1 do zarządzenia nr 10/19 oraz załączniku nr 1 do zarządzenia nr 11/19 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2019 r. dostępnym na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Krakowie. Rekrutacja odbywa się poza systemem elektronicznej rekrutacji.

Kandydaci zainteresowani aplikowaniem o przyjęcie do KOSTKI proszeni są
o dostarczenie do szkoły następujących dokumentów:

–  podanie o przyjęcie w rekrutacji uzupełniającej;

– wniosku z systemu Omikron (ponowny wydruk wniosku składanego w pierwszym etapie rekrutacji do szkoły pierwszego wyboru),

– świadectwa ukończenia szkoły (kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły, którą kandydat ukończył, lub kopie potwierdzone notarialnie),

– zaświadczenia o wyniku egzaminu (kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły, którą kandydat ukończył, lub kopie potwierdzone notarialnie),

W dniach 11, 12, 15 i 16 sierpnia dokumenty przyjmuje sekretariat szkoły w godzinach 9:00-15:00.

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostaną wywieszone w szkole w dniu 31.07.2019 r. o godz. 12:00.

Zachęcamy do zapoznania się także z informacjami zamieszczonymi w systemie Omikron: https://krakow.e-omikron.pl/omikron-parents/publicHelp.action?historyItem.level=0&historyItem.title=Rekrutacja+uzupe%C5%82niaj%C4%85ca

https://krakow.e-omikron.pl/omikron-parents/publicHelp.action?historyItem.level=0&historyItem.title=Rekrutacja+uzupe%C5%82niaj%C4%85ca

oraz komunikatem Małopolskiego Kuratora Oświaty:

https://kuratorium.krakow.pl/informacja-dla-rodzicow-i-uczniow-w-sprawie-procedury-odwolawczej-w-postepowaniu-rekrutacyjnym-i-postepowaniu-uzupelniajacym/

Szkolna Komisja Rekrutacyjna