Ponoszenie kompetencji kadry KOSTKI

www.dreamsart.pl

W okresie od 01 września 2016r. do 31 grudnia 2017r. KOSTKA Publiczne Gimnazjum Jezuitów im św. Stanisława Kostki w Krakowie realizuje projekt „Podnoszenie kompetencji kadry KOSTKI”, dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER).

Głównym celem projektu jest wzmocnienie potencjału kadry KOSTKI w zakresie współpracy międzynarodowej poprzez:
– zwiększenie stopnia znajomości języka angielskiego,
– zwiększenia stopnia znajomości środowiska międzykulturowego,
– rozwój wiedzy na temat nowych, innowacyjnych metod pracy z młodzieżą,
– rozwój umiejętności współpracy z ludźmi wywodzącymi się z innych kręgów kulturowych.

Projekt zakłada wyjazdy nauczycieli na zagraniczne szkolenia i obserwację pracy (job-shadowing). W ramach realizacji projektu pięć osób będzie uczestniczyło w tygodniowym szkoleniu językowym w Wielkiej Brytanii, zaś dwie osoby będą miały okazję obserwować pracę w naszej szkole partnerskiej na Węgrzech: Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium és Kollégium.

Realizacja projektu ma podnieść jakość pracy całej placówki, usprawnić współpracę międzynarodową, umocnić autorytet szkoły w środowisku lokalnym, a także wzmocnić jej konkurencyjność na krakowskim rynku oświatowym. Rezultatem projektu będzie nabycie nowych umiejętności językowych, a także poznanie innowacyjnych rozwiązań i dobrych praktyk w pracy dydaktycznej z młodymi ludźmi. Rezultaty projektu zostaną zaprezentowane za pośrednictwem strony internetowej szkoły, mediów społecznościowych, a także spotkania podsumowującego realizację projektu.

Wartość projektu: 11 227,00 EUR

Wkład Funduszy Europejskich: Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 100%.

 

Informacja o rozpoczęciu realizacji projektu: http://kostka.edu.pl/pierwszy-projekt-miedzynarodowy-kostki/

Prezentacja informacyjna o projekcie, przedstawiona na Radzie pedagogicznej we wrześniu 2016 roku: Podnoszenie kompetencji kadry KOSTKI

Prezentacja podsumowująca realizację projektu, przedstawiona na spotkaniu upowszechniającym w dniu 10 czerwca 2017r. i na posiedzeniach Rad pedagogicznych: Podnoszenie kompetencji kadry KOSTKI_spotkanie podsumowujace

Relacja z realizacji mobilności wraz z dokumentacją fotograficzną: http://kostka.edu.pl/kompetentna-kadra-kostki/

Rezultaty projektu: http://kostka.edu.pl/rezultaty-projektu/