KOSTKA-MAGIS to więcej …

PLAN PRACY KOSTKI – MAGIS

Kostka – Magis działa według rocznego planu pracy z uwzględnieniem planu pracy szkoły oraz programu profilaktycznego.

Formy działań podejmowanych w ramach Magis:

 1. Spotkania, warsztaty, wyjścia, wycieczki, koła zainteresowań rozwijające talenty i umiejętności uczniów.
 2. Zajęcia uzupełniające i kontraktowe (indywidualne i grupowe) dla uczniów, którzy potrzebują pomocy i wsparcia w kształceniu oraz pomocy psychologiczno-pedagogiczno-duchowej.

Nadrzędny cel pracy Kostki – Magis wynika z podstawowych założeń pedagogiki ignacjańskiej. Zadaniem Kostki – Magis jest zapewnienie uczniom opieki umożliwiającej wszechstronny rozwój osobisty poprzez poszerzanie wiedzy i zainteresowań, rozwijanie uzdolnień i umiejętności w różnych obszarach. Kostka – Magis jest miejscem otwartym na realizację kreatywnych pomysłów oraz inicjatyw edukacyjnych, sportowych, społecznych i kulturalnych.

Plan Kostki Magis 2017/2018

Cele szczegółowe

 1. Wdrażanie wychowanków do pożytecznego organizowania sobie czasu wolnego, wyrabianie nawyków kulturalnej rozrywki i zabawy.
 2. Zapewnienie wychowankom warunków do odrobienia lekcji po skończonych zajęciach edukacyjnych.
 3. Wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej i udzielenie indywidualnej pomocy uczniom mającym trudności w nauce.
 4. Prowadzenie pracy wychowawczej zmierzającej do kształtowania właściwych postaw społecznych i moralnych.
 5. Kształtowanie empatii i wrażliwości emocjonalnej uczniów.
 6. Promowanie wśród uczniów działalności edukacyjnej, społecznej, prozdrowotnej i formacyjnej.
 7. Podejmowanie działań służących podnoszeniu wyników edukacyjnych młodzieży.
 8. Wspieranie rozwoju duchowego i kulturalnego młodzieży.
 9. Promowanie sportu i rekreacji oraz zdrowego stylu życia.
 10. Organizacja wolontariatu.

Założenia organizacyjne

 1. Kostka –Magis obejmuje swą działalnością wszystkich uczniów Kostka Publicznego Gimnazjum Jezuitów im. Św. Stanisława Kostki w Krakowie.
 2. Zajęcia dzielą się na: uzupełniające, kontraktowe, inne formy działalności (np. koła zainteresowań, zajęcia warsztatowe, wyjścia, wycieczki itp.)
 3. W zajęciach uzupełniających uczestniczą uczniowie, których wiedza i umiejętności powinny być uzupełniane na bieżąco. W sytuacjach kiedy uczeń nie radzi sobie z określoną partią materiału zgłasza się do nauczyciela prowadzącego zajęcia z danego przedmiotu lub może być wytypowany przez niego do uczestniczenia w jednym lub cyklu spotkań .
 4. W zajęciach kontraktowych obowiązkowo uczestniczą uczniowie objęci kontraktem zawartym między uczniem –nauczycielem –rodzicem. Szczegółowe warunki regulują Zasady Uczestnictwa w Kontrakcie.(zał. nr 1)
 5. Obowiązkiem ucznia zobligowanego kontraktem jest uczestnictwo w tych zajęciach, mimo że w tym samym czasie trwają inne interesujące go zajęcia.
 6. Uczniowie mogą korzystać z zajęć w Kostce –Magis w dniach i godzinach podanych w Planie Pracy Kostki- Magis na dany rok szkolny.
 7. Nauczyciele nie odpowiadają za dziecko, które samowolnie opuściło teren szkoły i nie zgłosiło się na zajęcia.

Regulamin Kostki -Magis

Prawa ucznia

Uczeń ma prawo do:
a) uczestnictwa we wszystkich organizowanych zajęciach
b) rozwijania samodzielności, samorządności oraz społecznej aktywności
c) rozwijania swoich zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień
d) życzliwego traktowania
f) swobody w wyrażaniu myśli z zachowaniem zasad savoir- vivre’u
g) uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce lub problemach w zachowaniu

Obowiązki ucznia

Uczeń ma obowiązek:

a) przestrzegać regulaminu szkoły i regulaminów zajęć odbywających się w ramach Kostki – Magis
b) stosować się do poleceń nauczycieli oraz innych osób prowadzących zajęcia
c) informować każdorazowo o swoim przyjściu i wyjściu z każdych zajęć Kostki – Magis
d) zgłaszać wszelkie wypadki, zdarzenia zagrażające zdrowiu i życiu
e) zachowywać się kulturalnie
f) szanować powierzony sprzęt, dbać o ład i porządek na zajęciach

Dokumentacja

 1. Plan pracy Kostki – Magis na dany rok szkolny.
 2. Dzienniki zajęć.
 3. Zasady uczestnictwa w kontrakcie (Zał. nr 1) .

 Aktualizacja: 02.03.2018