KOSTKA-MAGIS to więcej …

PLAN PRACY KOSTKI – MAGIS

Kostka – Magis działa według rocznego planu pracy z uwzględnieniem planu pracy szkoły oraz programu profilaktycznego.

Formy działań podejmowanych w ramach Magis:

 1. Spotkania, warsztaty, wyjścia, wycieczki, koła zainteresowań rozwijające talenty i umiejętności uczniów.
 2. Zajęcia uzupełniające i kontraktowe (indywidualne i grupowe) dla uczniów, którzy potrzebują pomocy i wsparcia w kształceniu oraz pomocy psychologiczno-pedagogiczno-duchowej.

Nadrzędny cel pracy Kostki – Magis wynika z podstawowych założeń pedagogiki ignacjańskiej. Zadaniem Kostki – Magis jest zapewnienie uczniom opieki umożliwiającej wszechstronny rozwój osobisty poprzez poszerzanie wiedzy i zainteresowań, rozwijanie uzdolnień i umiejętności w różnych obszarach. Kostka – Magis jest miejscem otwartym na realizację kreatywnych pomysłów oraz inicjatyw edukacyjnych, sportowych, społecznych i kulturalnych.

 

PLAN KOSTKA MAGIS 2018 / 2019

 

 

Lp. Nazwisko i imię Nauczany przedmiot Magis dzień i godz. Magis dzień i godz.
1 Biernat Sylwia wf, edb pon. 7.00-7.45 u wt. 7.00-7.45 R
2 Czajkowska Magdalena biologia piątek 14.40-15.20
3 Cziomer Marcin plas., zaj. Art.
4 Filip Jerzy SJ O. religia
5 Foltman Katarzyna chemia środa 7.00-7.45 U Poniedziałek 7.00-7.45 U
6 Gabryel Marcin wf, edb sr. 7.00-7.45 czw.7.00-7.45
7 Gołąb-Kowalska Jolanta historia i wos środa 15:25 -16:10 Egzamin Gim Czwartek 15:25-16:10
8 Hanusiak Zbigniew edb piątek 15.25-16.10
9 Janda Edyta matematyka
10 Kędra Dominika matematyka sr.14.35-15.20 czw.15.25-16.10
11 Kowalczyk Katarzyna język polski pon. 15.15-16.00 U wt.15.15-16.00    R
12 Kowalski Wojciech Język Łaciński czw. 15.00-16.00
13 Krupa Agnieszka język niemiecki pon. 15.20-16.30
14 Kubas Agnieszka historia i wos pon. 15.25-16.10
15 Kubisiak-Kot Danuta fizyka pon. 15.20-16.10 wt.15.20-16.10
16 Kuźniar-Kuczkowska A. biologia czw.15.25-16.10 U sr.14.35-15.20 R
17 Larecka Karina język angielski czw. 15:20-16.15 R czw.14:30-15:20 U
18 Latos Katarzyna język angielski pon. 15.20-16.10
19 Mika Paweł info., zajecia tech. pon. 15.30–16.15 U GIM sr.15-16.15 U LO
20 Mrówka Kamil SJ O. religia pon.15.20-16.00
21 Muller Dorota historia i wos pon.15.25-16.10 U sr. 7.15-8.00 R
22 Nazim Zofia język angielski wtorek 7:00 – 7:45 U Piątek 14:35 – 15:20 R
23 Nosek Krzysztof język niemiecki czw. 7:00 – 7:45 pt. 8.00-8.45
24 Poręba Iwona język polski wt. 7:00 – 7:45 U pon. 15.20-16.05 „Cogito”
25 Sadłoń Ewa wf czw. 15.30-17.00 KOSZYKOWKA, CHEERLEADERS
26 Sękowska Marta Język Niemiecki Piątek 14:30 – 16:00 U
27 Sienkiewicz Ludomirska M. matematyka wt. 15.20-16.05 czw.15.20-16.05
29 Sobolewska Małgorzata matematyka piątek 12.40-13.25 przygotowanie do matury piątek 14:35-15:20
30 Tarkowski Szymon geografia pt. 7.00-7.45 U Poniedziałek 15:30 – 16:15 Koło Podróżnicze co 2 tyg Poniedziałek 15:30 – 18:00 Wyjścia na UP 1x /m-c
31 Tatar Tomasz wiedza o kulturze pon. 15.25-16.10 historia idei
32 Zdanek Anna język polski wtorek 15:25 – 16:10 R sr. 15:25 – 16:10 U
33 Zych Katarzyna język angielski pon. 15.20-16.05 U sr. 15.20-16.05 R

Data aktualizacji planu 10-12-2018 r.

Cele szczegółowe

 1. Wdrażanie wychowanków do pożytecznego organizowania sobie czasu wolnego, wyrabianie nawyków kulturalnej rozrywki i zabawy.
 2. Zapewnienie wychowankom warunków do odrobienia lekcji po skończonych zajęciach edukacyjnych.
 3. Wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej i udzielenie indywidualnej pomocy uczniom mającym trudności w nauce.
 4. Prowadzenie pracy wychowawczej zmierzającej do kształtowania właściwych postaw społecznych i moralnych.
 5. Kształtowanie empatii i wrażliwości emocjonalnej uczniów.
 6. Promowanie wśród uczniów działalności edukacyjnej, społecznej, prozdrowotnej i formacyjnej.
 7. Podejmowanie działań służących podnoszeniu wyników edukacyjnych młodzieży.
 8. Wspieranie rozwoju duchowego i kulturalnego młodzieży.
 9. Promowanie sportu i rekreacji oraz zdrowego stylu życia.
 10. Organizacja wolontariatu.

Założenia organizacyjne

 1. Kostka –Magis obejmuje swą działalnością wszystkich uczniów Kostka Publicznego Gimnazjum Jezuitów im. Św. Stanisława Kostki w Krakowie.
 2. Zajęcia dzielą się na: uzupełniające, kontraktowe, inne formy działalności (np. koła zainteresowań, zajęcia warsztatowe, wyjścia, wycieczki itp.)
 3. W zajęciach uzupełniających uczestniczą uczniowie, których wiedza i umiejętności powinny być uzupełniane na bieżąco. W sytuacjach kiedy uczeń nie radzi sobie z określoną partią materiału zgłasza się do nauczyciela prowadzącego zajęcia z danego przedmiotu lub może być wytypowany przez niego do uczestniczenia w jednym lub cyklu spotkań .
 4. W zajęciach kontraktowych obowiązkowo uczestniczą uczniowie objęci kontraktem zawartym między uczniem –nauczycielem –rodzicem. Szczegółowe warunki regulują Zasady Uczestnictwa w Kontrakcie.(zał. nr 1)
 5. Obowiązkiem ucznia zobligowanego kontraktem jest uczestnictwo w tych zajęciach, mimo że w tym samym czasie trwają inne interesujące go zajęcia.
 6. Uczniowie mogą korzystać z zajęć w Kostce –Magis w dniach i godzinach podanych w Planie Pracy Kostki- Magis na dany rok szkolny.
 7. Nauczyciele nie odpowiadają za dziecko, które samowolnie opuściło teren szkoły i nie zgłosiło się na zajęcia.

Regulamin Kostki -Magis

Prawa ucznia

Uczeń ma prawo do:
a) uczestnictwa we wszystkich organizowanych zajęciach
b) rozwijania samodzielności, samorządności oraz społecznej aktywności
c) rozwijania swoich zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień
d) życzliwego traktowania
f) swobody w wyrażaniu myśli z zachowaniem zasad savoir- vivre’u
g) uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce lub problemach w zachowaniu

Obowiązki ucznia

Uczeń ma obowiązek:

a) przestrzegać regulaminu szkoły i regulaminów zajęć odbywających się w ramach Kostki – Magis
b) stosować się do poleceń nauczycieli oraz innych osób prowadzących zajęcia
c) informować każdorazowo o swoim przyjściu i wyjściu z każdych zajęć Kostki – Magis
d) zgłaszać wszelkie wypadki, zdarzenia zagrażające zdrowiu i życiu
e) zachowywać się kulturalnie
f) szanować powierzony sprzęt, dbać o ład i porządek na zajęciach

Dokumentacja

 1. Plan pracy Kostki – Magis na dany rok szkolny.
 2. Dzienniki zajęć.
 3. Zasady uczestnictwa w kontrakcie (Zał. nr 1) .