Harmonogram rekrutacji 2019/2020

Harmonogram rekrutacji

na rok szkolny 2019/2020

Rekrutacja do KOSTKI Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Jezuitów im. św. Stanisława Kostki na rok szkolny 2019/2020, zarówno dla uczniów szkół podstawowych jak i gimnazjów,  prowadzona jest za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacji Omikron.

Każda osoba zainteresowana nauką w KOSTCE, wybierająca naszą szkołę na pierwszym miejscu (jako priorytet), musi dostarczyć do KOSTKI Wniosek o przyjęcie do szkoły wygenerowany
z systemu OMIKRON wraz z niezbędnymi Załącznikami.

KOSTKA Publiczne Liceum Ogólnokształcące Jezuitów im. św. Stanisława Kostki w roku szkolnym 2019/2020 planuje utworzenie 4 oddziałów klas I dla absolwentów gimnazjów i 4 oddziałów klas I dla absolwentów szkół podstawowych. Dyrekcja KOSTKA LO zastrzega sobie prawo do zmiany liczby oddziałów ze względów organizacyjnych i informuje, że rekrutacja do oddziałów klas I odbywa się do oddziałów klasowych bez możliwości przenoszenia z oddziału do oddziału o zupełnie innym profilu.

25 kwietnia 2019 r. (czwartek) do 10 czerwca 2019 r. (poniedziałek)

SKŁADANIE WNIOSKÓW

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Wniosek i wzory dokumentów są do pobrania ze strony: www.krakow.e-omikron.pl. Po zalogowaniu lub założeniu nowego konta, będzie można wypełnić wniosek, a następnie wydrukować i podpisany dostarczyć do szkoły pierwszego wyboru.

W sekretariacie głównym szkoły w następujących godzinach:

poniedziałek 9.00-15.00

wtorek 8.00-13.00

środa 10.00-17.00

czwartek 9.00-15.00

piątek 9.00-15.00

 25 kwietnia 2019 r. (czwartek)  –  27 czerwca 2019 r. (czwartek)

WERYFIKACJA WNIOSKÓW

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę  w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie czynności, o których mowa w art. 20t ust.7 ustawy o systemie oświaty lub art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe.

21 czerwca 2019 r. (piątek) – 25 czerwca 2019 r. (wtorek)

SKŁADANIE DOKUMENTÓW

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o:

– w przypadku absolwentów szkół podstawowych: świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminy ósmoklasisty;

– w przypadku absolwentów gimnazjów: świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego;

(oryginały lub uwierzytelnione kopie dokumentów).

Codziennie w godz. 8.00-16.00 w sekretariacie głównym szkoły.

 28 czerwca 2019 r. (piątek), godz. 12:00

 OGŁOSZENIE LISTY KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH
I NIEZAKWALIFIKOWANYCH DO SZKOŁY

(odrębnie dla liceum trzyletniego i czteroletniego)

 
28 czerwca 2019 r. (piątek) – 09 lipca 2019 r. (wtorek)

POTWIERDZANIE WOLI PODJĘCIA NAUKI

Potwierdzanie woli podjęcia nauki w KOSTCE LO                        – składanie przez rodziców kandydatów zakwalifikowanych lub zakwalifikowanych kandydatów pełnoletnich oryginałów:

– w przypadku absolwentów szkół podstawowych:

·                    – świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

– zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

·                    – zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty
olimpiady (dotyczy laureatów i finalistów)

·                    – kwestionariusza kandydata do KOSTKI Liceum (do
pobrania ze strony www.kostka.edu.pl lub odebrania w
sekretariacie szkoły),

·                    – 2 podpisanych na odwrocie fotografii o wymiarach
30×45 mm (legitymacyjne),

·                    – karty informacyjnej – jeżeli gimnazjum taką wydało,

– karty zdrowia.

– w przypadku absolwentów gimnazjów:

·                    – świadectwa ukończenia gimnazjum

·                    – zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego

·                    – zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty
olimpiady (dotyczy laureatów i finalistów)

·                    – kwestionariusza kandydata do KOSTKI Liceum (do
pobrania ze strony www.kostka.edu.pl lub odebrania w
sekretariacie szkoły),

·                    – 2 podpisanych na odwrocie fotografii o wymiarach
30×45 mm (legitymacyjne),

·                    – karty informacyjnej – jeżeli gimnazjum taką wydało,

– karty zdrowia.

·       W sekretariacie szkoły, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00.

 10 lipca 2019 r. (środa), godz. 12:00

OGŁOSZENIE LISTY KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH
I NIEPRZYJĘTYCH DO SZKOŁY

(odrębnie dla liceum trzyletniego i czteroletniego)

 

 11 lipca 2019 r. (czwartek)

Poinformowanie przez dyrektora szkoły Małopolskiego Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.

 Od 11 lipca do 30 września 2019 r.

 Rozmowy Dyrekcji szkoły z uczniami przyjętymi do szkoły i ich rodzicami. W celu umówienia spotkania prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły: tel +48 12 655 09 24.
Jeżeli po 10 lipca 2019 r. szkoła będzie dysponować wolnymi miejscami, w dniach  11 – 16 lipca 2019 r. przyjmowane będą podania od kandydatów starających się o przyjęcie w rekrutacji uzupełniającej.

Postępowanie uzupełniające przeprowadzają dyrektorzy poszczególnych szkół, zgodnie z harmonogramem określonym w załączniku nr 1 do zarządzenia nr 10/19 oraz załączniku nr 1 do zarządzenia nr 11/19 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2019 r. dostępnych na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Krakowie.

Szanowni Państwo!

Dbając o budowanie osobowych relacji zapraszamy wszystkich nowych uczniów przyjętych do naszej szkoły wraz z rodzicami/opiekunami prawnymi na indywidualne rozmowy z Dyrekcją KOSTKI. W celu umówienia spotkania prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły.

W dniu 10 lipca 2019 roku zapraszamy o godz. 17.00 rodziców/opiekunów prawnych uczniów przyjętych do klas pierwszych do KOSTKI na spotkanie informacyjne z Dyrekcją szkoły.